Concurs – Teatrul Național ,,Radu Stanca”

TEATRUL NAŢIONAL „RADU STANCA” SIBIU cu sediul în Sibiu, bld. C. Coposu, nr.2, jud Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante (perioadă determinată, conform art. 13 alin (1) din OG 21/2007) de :

 1. Actor Gr. I, sector artistic, secția română– 1 post;
 2. Actor debutant, sector artistic, secția română– 1 post;
 3. Actor gr.II, sector artistic, secția germană– 1 post;

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. workshop și proba practică;

3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) capacitate deplină de exerciţiu; e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: Actor Gr. I, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : minim 6 ani și 6 luni; – sex masculin, vârsta: 45- 55 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor debutant, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor

spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : nu este necesară; – sex masculin, vârsta: 23- 30 de ani; -aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor Gr. II, sector artistic, secția germană: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – cunoașterea aprofundată a limbii germane; – vechime în specialitatea studiilor : minim 3 ani și 6 luni; – vârsta: 25-30 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Concursul se va desfăşura la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform următorului calendar de concurs:

 • 13.12.2019 – 20.01.2020, între orele 08.00 – 16.00, depunerea dosarelor, la biroul resurse umane. – 26.01.2020 • ora 10,00 workshop Actor debutant, sector artistic, secția română.
 • 27.01.2020, • ora 10,00, proba practică pentru posturile de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba practică pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.
 • 29.01.2020 • ora 10,00 proba interviu pentru postul de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba interviu pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maxim 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.

Bibliografie pentru posturile de ACTOR:

– Literatura română și universală; – Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu http://www.tnrs.ro/regulament-de-organizare-si-functionare; – O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; http://www.tnrs.ro/codul-de-conduita-a-personalului-tnrs

Tematică pentru posturile de ACTOR:

Interpretarea unui monolog dintr-o comedie și unul dintr-o dramă.

Recitare din trei genuri diferite;

Realizarea unui moment de improvizație pe o temă/subiect dat de comisie în timpul examenului;

Interpretarea unui moment muzical și coregrafic;

Pentru actor debutant: workshop cu Ofelia Popii (gând – cuvânt – imagine) și cu Constantin Chiriac (vorbire scenică și expresivitate corporală)

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 20.01.2020 orele 16.00 la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, biroul resurse umane și vor conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.tnrs.ro. Relaţii suplimentare la sediul Teatrului Național Radu Stanca, bld. Corneliu Coposu, nr.2, persoană de contact: Lungoci Florina, telefon: 0731.909285, 0269.210092, int 120, fax: 0269.210532, E-mail : resurseumane@sibfest.ro .

Casting spectacole Commedia dell’Arte

Breasla Actorilor organizează CASTING pentru 2 spectacole realizate de Massimiliano Nugnes și Robert Poiană în stilul Commediei dell’Arte, produse în parteneriat cu UNArte – Universitatea Națională de Arte și Teatrul InDArt.

Repetițiile vor începe la sfârșitul lunii februarie, iar premiera spectacolelor va avea loc în aprilie 2020.

Casting-ul va avea loc în perioada 20 – 22 ianuarie 2020 – în funcție de numărul candidaților, la sediul Teatrului InDArt, pe Strada Colței 44.

Proba constă în interpretarea a 2 monoloage de câte două minute, unul comic și unul dramatic.

Pentru înscriere, puteți trimite cv-ul + 5 fotografii la adresa de e-mail massimiliano.nugnes@breaslaactorilor.ro.

Programarea candidaților la casting va fi anunțată până la data de 10 ianuarie 2020.

Open Call TESZT Euroregional Theatre Festival 2020

TESZT 2020 va avea loc la sfârșitul lunii mai. Puteți propune spectacole până în 22 decembrie 2019, trimițând la tesztfestival2019@gmail.com următoarele date:

 • Informații despre trupă/artist, date de contact
 • Informații despre spectacol (sinopsis, echipa de creație, durata, data premierei, festivaluri/premii)
 • De ce se potrivește acest spectacol cu profilul TESZT
 • Cerințe tehnice
 • Lista cu persoanele care fac deplasarea
 • Buget detaliat (cheltuieli transport, transport décor, onorarii, drepturiautor etc.)
 • Înregistrarea completă a spectacolului – link Vimeo/Youtube/alt sistem de streaming – nu se admit descărcări din cauza spațiului limitat

Interesul nostru este îndreptat spre noile estetici teatrale, scriitori contemporani, forme noi și alternative de arte performative într-o lume care este în continuă schimbare. Se pot înscrie spectacole din Europa de Est și Balcani, atât trupe independente, cât și instituții publice.

Pentru mai multe detalii despre apel și cele 12 ediții deja realizate, accesați: http://www.teszt.ro/ro/2019/home/noutati/449/apel-deschis-pentru-teszt-2020/

Call for Entries: Digital Media Competition, Tel-Aviv International Student Film Festival 21st – 27th June 2020, Israel

Digital Media International Competition
The 22nd Tel Aviv International Student Film Festival

We are delighted to inform you that as part of the Tel-Aviv International Student Film Festival we are launching a Digital Media Competition.

The festival will take place on June 21st – 27th, 2020 in Tel Aviv, Israel.

The Digital Media Competition Wander will be part of the Tel Aviv International Student Film Festival for the third time and will be presenting innovative and immersive experiences of storytelling as a new form of cinema in the 21st century.


The festival is an opportunity for young filmmakers from over 50 countries to present short innovative cinema, participate in gala screenings, masterclasses, conferences and special tributes.

Every year the festival hosts over 70 film students and notable guests of honor such as Marcello Mastroianni, Emir Kusturica, Chantal Akerman, Jacque Audiard, the Dardenne Brothers and many more.

The Digital Media program will focus on Storytelling in the new era and will be seeking to find immersive Digital Media projects on the next platforms: Web / VR / AR / Spherical Video (360)

We are looking for Student Projects that are distinctive. Projects that use an innovative approach to express their stories.
Entry Requirements:
 Submitted projects must be based on a digital platform.
 Submitted projects must be no longer than 30 min.
Click here for online submission form & regulations
Submission deadline: January 30, 2020

We look forward to hearing from you.
Best wishes,
Daniel Hemed & Tess Hashiloni.
dgtlstorytelling.tau@gmail.com
Tess Hashiloni: +972-54-6494007
Daniel Hemed: +972-50-7805311

The Digital Media Exhibition and Competition was founded by students of the Digital Media Program and Lab. The program opened in 2016 at the Steve Tisch School of Film and Television, as a unique 4- year program in Digital Media, leading to a BA and MFA degrees. The program, designed and headed by Professor Nitzan Ben Shaul is aimed at hands-on intensive training enabling creation with and research of new forms of audiovisual digital storytelling.

Digital Media International Competition
The 22nd Tel Aviv International Student Film Festival

We are delighted to inform you that as part of the Tel-Aviv International Student Film Festival we are launching a Digital Media Competition.

The Script Contest

Au început înscrierile pentru cea de-a patra ediție a concursului The Script Contest, rezidență – concurs destinată scenariilor de scurtmetraj din România.

Premiul: 500EUR și producția filmului.

Înscrierile se fac în perioada 10.12.2019 – 12.02.2020 pe platforma filmfreeway
Taxa de participare: 10EUR.
Înscriere: scenariu și sinopsis.

Detalii: https://thescriptcontestro.com

Scenarist

Absolvent de master la University of East London, sectiunea Filmmaking, caut scenarist pentru un viitor proiect pe care il voi produce.

Orice materiale deja scrise, care ar putea fi folosite drept exemple, sunt binevenite.

Pentru mai multe detalii in legatura cu proiectul, ma puteti contacta folosind datele de contact adaugate mai jos.

Production Manager: Vasile Badoiu
E-mail address: vasilebadoiu1@gmail.com
WhatsApp: 00447459317516

Casting actori

Cine suntem? Tzitzi Poc este un program de educație emoțională prin teatru și psihologie, implementat la nivel național. Misiunea noastră este să-i ajutăm pe cei mici să înțeleagă și să gestioneze emoțiile cu ajutorul celor 2 prieteni ai nostri: Tzitzi, un șoarece de bibliotecă și Poc, un dinozaur abia ieșit din ou.
Profilul pe care îl căutăm:
Interese: #Teatru #Educatie #Psihologie
Super-puteri: #Creativitate #Flexibilitate
Experiențe anterioare: teatru, improvizație, animator socio-educativ, lucru cu copiii.
Orarul: majoritatea spectacolelor sunt în școli și grădinițe, în prima parte a zilei și o repetiție/săptămână, în a doua parte a zilei
Beneficii:
– vei face parte dintr-un program premiat la nivel național
– îți vei dezvolta skill-uri de: comunicare, flexibilitate, improvizație
– vei aduce un impact real în societate prin educarea emoțională a copiilor
– plata se face după fiecare spectacol
DEADLINE: 9 DECEMBRIE
TRIMITE-MI CV-UL TĂU PE BEATRICE@TZITZI-POC.RO ȘI SPUNE-NE DE CE VREI SĂ FACI PARTE DIN ACEST PROIECT ȘI CARE SUNT SUPER-PUTERILE TALE CU CARE VII.
PENTRU ÎNTREBĂRI MĂ POȚI GĂSI PE MAIL SAU LA 0766637060.

Cooperativa Maura Morales is auditioning

The Cooperativa Maura Morales is looking for experienced professional (f/m) dancers with strong physical- and acting skills and European residence
for the new production.
The rehearsal period will be during August, 2nd half of September and November 2020.
There will be two 2- days auditions between the 17th-20th of February 2020 in Mülheim/Ruhr. Please send a short CV + video (no artistic video please!!!!) to: cmm@mauramorales.de
Deadline for the application is the 10th of January 2020
The preselected people will be notified until the 30th of January 2020.
Photo: Klaus Handner

CALL FOR ENTRIES Sehsüchte Film Festival 2020

CALL FOR ENTRIES Sehsüchte Film Festival 2020

Deadline: 07.01.2020

Inscrieri pe: https://festhome.com/f/sehs-chte.

Taxa: 2 Euro

Rezidențe dramaturgie

Open Call

Radar Sofia (Bulgaria) și Asociația inCAP (România)
în parteneriat cu
Cultural Management Academy, din cadrul Goethe-Institut Bulgarien& Goethe Institut

în cadrul proiectului ”Drama Pact East”

oferim două rezidențe pentru dramaturgi, în cadrul cărora ne dorim să sprijinim scrierea a două texte originale, câte unul din fiecare țară.

Fiecare dramaturg selectat va avea asigurată cazarea în țara parteneră (rezidentul din România va locui în Sofia, rezidentul din Bulgaria în București), suma de 1000 EUR, iar textele selectate vor fi traduse și disponibile în format bilingv (română/bulgară).

Rezidențele vor avea loc simultan în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2020, iar dramaturgii vor trebui să predea textul rezultat până la data de 30 martie.

Se vor organiza lecturi publice ale pieselor, urmând ca ulterior acestea să fie dezvoltate în spectacole de teatru.

Documente necesare înscrierii:
– CV, care să includă experiență anterioară ca dramaturg/ă
– un synopsis al piesei/textului propus
– un fragment de maxim 5 pagini dintr-un text scris anterior

Deadline pentru aplicații: 14 decembrie 2019
Anunțarea rezultatelor: 24 decembrie 2019
(Programul rezidenței efective poate fi ajustat împreună cu dramaturgul selectat.)

Tema rezidenței este ”minorități”, în sensul larg al termenului (orice problematică, fenomen sau subiect considerat minoritar/subreprezentat de către dramaturg poate fi abordat. Formele și formatele noi, experimentale, sunt bine-venite).
Așteptăm aplicațiile din România la adresa asociatiaincap@gmail.com

Casting – Teatrul Masca

Teatrul Masca organizează casting în vederea completării echipei din cadrul Programului Tineri la Masca  ( 9 decembrie 2019 – 30 septembrie 2020)

Scopul principal al programului este „deschiderea” instituției către tinerii creatori și împrietenirea lor cu stilul teatrului nonverbal și al teatrului de stradă.

Căutăm doi tineri ( 1 fată, 1 băiat) absolvenți ai facultăților de teatru (vârsta între 23-30 ani) care, alături de actorii Teatrului Masca:

 • vor beneficia de antrenamente specifice teatrului nonverbal și teatrului de stradă;
 • vor fi distribuiți în roluri consistente în spectacolele Teatrului Masca, în cadrul Stagiunii outdoor 2020 (mai-septembrie 2020);
 • vor avea șansa de a participa la turneele din țară și din străinătate;
 • vor fi remunerați pe perioada derulării proiectului cu o sumă fixă lunară, comparabilă cu salariul mediu al unui actor dintr-o instituție de spectacole din subordinea Primăriei.

Sunt disponibile 2 locuri. Selecția participantilor se va realiza în urma unui casting.

Condiții minime de înscriere:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specializarea actorie/arta actorului;
 • Vârsta – 23-30 ani;
 • Continuitate în activitatea scenică, în ultimii trei ani;
 • Condiție fizică foarte bună și capacitate de efort susținut.

Dosarele de înscriere pot fi trimise pe adresa de e-mail: office@masca.ro

Documente necesare:

 • Diplomă / adeverință studii;
 • Scrisoare de recomandare (din partea unui profesor etc.);
 • CV actualizat (din care sa reiasă clar locul nașterii, adresa actuală, datele de contact, studiile și experiența profesională);
 • Fotografii de prezentare ( portret, profil, plan întreg)
 • un filmuleț ( link către un video / filmulet) cu un moment artistic interpretat de tine

*Mențiune: în condițiile acceptării în cadrul proiectului, se va solicita adeverința medicală care să ateste posibilitatea de a face față la efort fizic susținut.

Mult succes!!!

Casting – Teatrul În Culise

CASTING again.
Actori si actrite. Si studenti cu timp disponibil.
Teatrul In Culise.
Pentru 3 spectacole.
De repetat in Decembrie si Ianuarie si Februarie.
Mail pentru poze si CV: cristianbajora@gmail.com

Monolog + text la prima vedere

Vineri pe 6 Decembrie.
Programarile, textele in reply pe mail.

Graphic designer

Noi suntem Maahs Digital, un start-up din domeniul comunicării digitale, și vrem să ne mărim echipa cu o persoană tânără, entuziastă și pasionată de social media și comunicare online. Căutăm candidatul ideal pentru postul de Graphic Designer.

Înainte de a aplica, trebuie să știi:
– să comunici (persoană sociabilă și inventivă, dornică să lucreze în echipă)
– să utilizezi excelent programele din suita Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.)
– să te informezi corect (ce pagini și persoane urmărești în mediul online? ce publicații online citești?)
– limba engleză (cunoașterea altor limbi străine reprezintă un avantaj)

Noi îți oferim:
– un pachet salarial atractiv
– un mediu de lucru tânăr și plăcut
– un birou mare în Cotroceni, sucuri și cafea din partea noastră 😊

Dacă te-am convins și vrei să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul și portofoliul la contact@maahs.ro, iar noi te vom contacta.

Concurs de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului”

Autorii vor trimite piesele redactate în format word sau pdf prin e-mail, la adresa: unitext@uniter.ro sau le pot depune individual la Secretariatul UNITER, pe un stick sau CD. Numele autorului trebuie să fie secret, el nu va figura pe pagina de titlu a piesei, ci va fi înlocuit cu un motto scurt, alături de titlul piesei.

Pentru identificare, autorii vor trimite prin poștă, la adresa: UNITER, strada George Enescu nr. 2-4, sector 1, București, cod poștal 010305, un plic închis în care vor fi înscrise: titlul piesei, motto-ul, numele autorului, adresă, telefon, e-mail. Pe plic se va menționa: „Pentru concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2019”.

Nu se primesc în concurs dramatizări, piese publicate sau reprezentate. Textele pieselor nu se primesc în format tipărit și nu se înapoiază după finalizarea concursului.

Câștigătorul va fi premiat pe scena Galei Premiilor UNITER 2020, iar piesa câștigătoare va fi publicată într-un volum lansat în cadrul evenimentului.- https://www.uniter.ro/concursul-de-dramaturgie-cea-mai-buna-piesa-romaneasca-a-anului-2019/?fbclid=IwAR3Rntw-vLIm6C5TQmfjQqTo128Fi6BMoXjEcnyrO_40ILzkBu0tVDBUJtc

Workshop – ” The art of project presentation, of finding the right co-producer and of negotiating the best co-production deal”

RENATE ROGINAS va veni la București și va susține un WORKSHOP în cadrul IPIFF – ediția a XIV-a cu tema:” The art of project presentation, of finding the right co-producer and of negotiating the best co-production deal”
28 NOIEMBRIE 2019 ora 10:00 RAMADA BUCHAREST MAJESTIC HOTEL, Calea Victoriei 38-40. Workshop-ul va fi susținut în limba engleză.
http://www.ipiff.ro/2019/evenimente/workshop-renate-roginas-workshop-pentru-produc%C4%83torii-de-film-independen%C8%9Bi

RSC Masterclass

Înscrierile pentru ediția a-XXI-a a RSC Masterclass s-au deschis. Taxa de înscriere, în valoare de 150ron, se virează în contul Asociației Autorilor de Imagine Cinematografică din România, IBAN RO87RZBR0000060009922703 deschis la Raiffeisen 13 Septembrie cu mențiunea înscriere Masterclass. Dovada plății, OP-ul sau confirmarea electronică a plății, se poate trimite pe rsc.masterclass@gmail.com. Vă așteptăm!

YOUR ANIMATED project – CEE Animation Forum

CEE Animation Forum 2020 is looking for YOUR ANIMATED project – newly in 4 categories:
💥 Short Films 💥 Series and TV Specials 💥 Feature Films 💥 VR Immersive Media
❗️❗️❗️ Deadline: 10 JANUARY 2020❗️❗️❗️

CEE Animation Forum (5–8 May, Liberec, Czech Republic) is a co-production pitching, B2B and networking event with the intention to boost the projects´ international circulation potential, visibility and their access to a wider European market. For its 2020 edition, the organisers have expanded the number of categories open to animated projects in development. The deadline for submission 10 January 2020.

The CALL is open in four categories:

 • Short Films (maximum length 20 minutes; all stages of development except for concept stage),
 • Series and TV Specials (web and TV series of any format and single films, minimum length 20 minutes; all stages of development except for concept stage),
 • Feature Films (minimum length 60 minutes; in development or in production),
 • VR Immersive Media (VR, AR, 360 and other immersive formats; in development or in production).

The new VR Competition is open to all original works in development and production that use VR technology and explore new kinds of storytelling, regardless of format or device, including 360° films and videos, immersive experiences and installations – whether interactive or not –, VR Theatre, and Room-scale VR projects.

Only producers or other project rights holders can submit projects. The producer and director of the submitted project must be citizens of the EU or of the countries listed here.

CEE Animation Forum is a platform intended to present new talents and their creative work, help them find financing and distribution for their projects as well as build lasting networks of producers, creatives and international industry agents from all segments (sales, distributors, financiers, broadcasters, service providers etc.).

In addition to the main pitching competition, the three-day programme offers a number of presentations, debates, networking opportunities, 1:1 meetings and screenings. At the Forum, animation professionals can acquire skills and know-how from other experts from the field as well as useful contacts that will contribute to making their animated project a success.

CEE Animation Forum takes place during the Anifilm International Festival of Animated Films (5–10 May 2020, Liberec, Czech Republic). CEE Animation is supported by the Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union and co-funded by state funds and foundations and professional organisations from Slovenia (DSAF, Slovene Animated Film Association), Czech Republic (ASAF, Association of Czech Animation), Hungary (HAPA, Hungarian Animation Producers Association), Poland (SPPA, Polish Animation Producers Association) and Slovakia (APAF, Slovak Association of Animated Film Producers).

Casting actori

Se cauta pt. piesa de teatru independenta 2 actori intre 25-35 ani. Reprezintă un avantaje daca actorul stie sa cante in special la pian, dar si la alt instrument muzical. Premiera la inc. lunii februarie. Plata pe reprezentatie este avantajoasa, turnee in tara. Repetitiile nu vor fi remunerate. Pentru casting asteptam cv, poze si date de contact la adresa first.media.events@gmail.com.

Casting figurație simplă

Cautam femei & barbati cu varsta cuprinsa intre 18-45 de ani pentru un film american. Filmarea are loc marti 26 noiembrie (noaptea) incepand cu aproximativ ora 20. intr-un Mall din Bucuresti. 

Detalii: https://www.agentiadecasting.ro/casting-uri/casting-figuratie-simpla/503?fbclid=IwAR2mtIUH0BTvz5EFI1-tsJ2OHeQ4daV70lWA81pqSx9IhAzIzcCx6gei8iM

Photo Shoot Casting Call

CAUTAM: 25 de persoane prezentabile

VARSTA: 28-50 ani

REMUNERATIE: 170 lei – la sfarsitul sedintei

PERIOADA DESFASURARE: 25-29 noiembrie 2019, 1 zi (se va anunta curand)

LOCATIE: Bucuresti

DURATA: 6 ore/zi

ROL: persoanele vor juca rolul de clienti sau angajati ai companiei in cadrul unei sedinte foto de prezentare site

Cei interesati sunt rugati sa trimita un mesaj privat cu NUMELE COMPLET, VARSTA, NR TELEFON SI 3 FOTOGRAFII RECENTE.

Detalii proiect: Alina – 0725284883 | 0722548201

Casting actor

Compania de teatru UN TEATRU CA TOATE CELELALTE cauta actor virsta 25-45 de ani, disponibil repetitii,in general dimineata ,de preferat inaltime mica spre medie,foarte energic. Efortul va fi depus in vederea realizarii spectacolului „Madame ar putea fi tatal copilului Dvs!” bazat pe textele lui Hannes Stein, in regia lui Marcel Stanciucu
Cei interesati sunt rugati sa trimita mesaj in privat sau email stanciucu@hotmail.com

SNFT XXIV – Înscriere deschisă

Au început înscrierile pentru ediția a XXIV-a a Salonului Național de Fotografie Turistică. În perioada 18-25 noiembrie 2019 aveți timp să vă înscrieți fotografiile care să ne facă să îndrăgim și mai mult locurile și atracțiile culturale și turistice din Sectorul 5 al Municipiului București. Ele merită cunoscute, apreciate și documentate.  În această ediție așteptăm fotografiile voastre care să ne facă să apreciem mai multe orașul și să-l cunoaștem mai bine, fie că vorbim de oameni și comunități care conturează cultural cartierele Sectorului 5, de arhitectură urbană sau de simple aspecte care reflectă farmecul unui loc. Toate trebuie să ne invite să explorăm cartierul precizat în descrierea fiecărei fotografii. Participanții pot înscrie până la 5 fotografii cu menționarea cartierelor alese. Prejurizarea va avea loc în data de 26 noiembrie, iar jurizarea se va desfășura pe 27 noiembrie, la finalul căreia se vor anuntă câștigătorii.  De asemenea, vernisajul expoziției fotografiilor selectate va avea loc la teatrul Unteatru din București în dată de 28 noiembrie, ora 18.00, iar expoziția va putea fi vizitată până pe 1 decembrie, între orele 10 și 18.  Așadar, până pe 25 noiembrie aveți timp să ne trimiteți maxim 5 dintre cele mai bune cadre ale voastre cu locuri din Sectorul 5 care să ne facă să murim de nerăbdare să plecăm în căutarea lor!  Premii  Premiul I: Aparat Foto Mirrorless Olympus OM-D E-M10 Mark II (Kit cu Obiectiv EZ-M 14-42mm F3.5-5.6 IIR) Premiul II: Tabletă Huawei Mediapad M5 Lite Premiul III: Kit picioare trepied 3 secțiuni + cap bilă Manfrotto MK055XPRO3-Q2

Puteți consulta regulamentul concursului aici.

ANUNȚ concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale vacante de ACTOR (S)II, din cadrul Compartimentului Artistic

Teatrul de Stat Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale vacante de ACTOR (S)II, din cadrul Compartimentului Artistic, perioadă determinată, conform art. 13 alin (1) din OG 21/2007.

Condiții generale pentru candidați:
a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparțînând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exercițiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice:
– studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul artistic: Facultatea de Teatru, Artă teatrală, artele spectacolului (actorie);
– vârsta maximă 30 ani;
– aptitudini: dictie, capacitate de improvizatie, expresivitatea creativitate, aptitudini muzicale si de dans, constitutie atletica, capacitate de lucru in echipa, cultura teatrala
– disponibilitate la program de lucru prelungit/flexibil, repartizat inegal (inclusiv sambata si duminica, conform specificului institutiei)

Dosar de concurs:
– cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care certifică efectuarea unor specializări/calificări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau adeverințe care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (daca este nevoie)
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate
– curriculum vitae;

Actul de identitate și documentele care atestă nivelul studiilor și specializarea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor se vă face până pe data de 03.12.2019 ora 15,00 la Serviciul Resurse umane din Constanța str. Lahovari, nr. 2A. Relaţii suplimentare la telefon 0241/488.612, d-na Daniela Adetu, sef Serviciu Resurse umane (secretarul comisiei de concurs)

Probele se vor desfăşura în Constanța, str. Lahovari, nr. 2A conform calendarului de concurs.

Tematica proba practică:
Repertoriu specific artei actorului- poezii (genuri diverse), monolog (comic/dramatic), verificare aptitudini muzicale, verificare aptitudini mișcare scenică/ dans.

CALENDAR CONCURS ACTORI

Masterclass-uri și ateliere de film și actorie

🎬 🤡Bucharest Best Comedy Film organizează 1️2 masterclass-uri și 3️ ateliere de film și actorie

⏭️Atelierul Film Vertical organizat cu suportul Stemo Project

⏭️Atelierul Arta Actorului de Comedie organizat cu suportul Let it Go Acting Studio


⏭️Atelierul de Scenariu de Comedie organizat cu suportul lui Christian Routh.


Pentru participanții la cele trei ateliere, juriul va acorda 2️⃣premii: „Premiul pentru cel mai bun scenariu” și „Premiu pentru cel mai Bun Film”.📌Inscrierile la Masterclass-uri sunt disponibile aici: https://www.bucharestbestcomedyfilm.ro/…/2…/masterclass-2019

Casting scurtmetraj U.N.A.T.C.

Andrei Olănescu (https://tinyurl.com/wml8eyk) de la Master anul I, regie de film organizez casting pe data de 21.11, joia aceasta începând cu ora 16:00 pentru un scurtmetraj. Probele se vor susține la CCOC UNATC, camera 103, et. 1.

Căutăm un actor cu vârsta cuprinsă între 20-28. Filmările vor avea loc undeva la finalul lui ianuarie.
Este vorba despre povestea unui tânăr care la vârsta de 22 de ani își cunoaște pentru prima dată tatăl.

Pentru detalii, contactați-mă pe mine, pe Roxana Văduva (https://tinyurl.com/u3jbg7w) sau pe Alexandru Văduva (https://tinyurl.com/wvwppt8) pentru a vă programa. Cei interesați să lase telefon și nume.

Vă mulțumesc și vă aștept!
Andrei Olănescu (https://tinyurl.com/wml8eyk)
— cu Roxana Văduva (https://tinyurl.com/u3jbg7w) şi Alexandru Văduva (https://tinyurl.com/wvwppt8).

Casting rol masculin – exercițiu regie

Căutăm 2 tineri actori de 24-30 ani pentru un film pe peliculă color anul III.


Cerințe: înălțime 1,75-1,80 m, bine făcut, păr cât mai scurt, brunet, barbă.
Perioada de filmare: 25-29 noiembrie.
Dacă sunteți interesați, aștept un mail cu câteva informații despre voi, însoțite de câteva fotografii, până duminică, 17 noiembrie, ora 15.00, pe adresa: barnasabinaamalia@gmail.com.
Casting: luni, 18 noiembrie, începând cu ora 15.00.

La casting vor participa doar persoanele selectate, care vor fi contactate pe mail.

Internship montaj imagine

Casa de productie Cameleon film ( Pup-o,ma!, Vlad, Miami Bici, Sa nu uiti pana diseara) cauta doi interni (montaj film), pentru proiectele cinematografice aflatre in derulare.

Perioada de internship: 2 luni.
Cerinte:
– cunostinte AVID
– creativitate
– seriozitate

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV-ul la adresa de email: camelia.poppa@gmail.com, pana la data de 25 noiembrie 2019

Call for Outstanding Short Film Projects @ MIDPOINT Intensive – Bucharest!

The script development program MIDPOINT Intensive-Bucharest (formerly known as miniMIDPOINT) proudly launches the 8th edition of professional script development being organised in collaboration by MIDPOINT – A Training and Networking Platform for Film and Series Development and CineMAiubit ISFF.

We are enthusiastically looking for 4 fresh, innovative short scripts for 3 days of creative-development-madness!

The exploratory framework for this year’s edition is: “Vulnerability

Dare to play with it as much as you can or to go beyond it!

Deadline for applications: 20th of November 2019

Materials to be submitted (English language only):

–         One-pager of the project |  title, genre, length, logline, synopsis

–         Treatment OR Short film script |  exported as PDF

–         Brief motivational letter of the screenwriter for attending this program

–         CV of each team member

–         A photo of each team member 

–         Optional (but encouraged): moodboards, visual materials

All materials have to be sent to midpointintensivebucharest@gmail.com by the 20th of November 2019 at midnight, Romanian time.

Who can apply?

–          Teams of writer+director+ (optional) producer

–          Film students and fresh alumni are encouraged to apply.

–          The Call is primarily addressed to all the residents of Romania. The selection might prioritize teams including students or Alumni of UNATC. International teams are also encouraged as long as at least one member of the team is a student or Alumnus/Alumna of UNATC. CineMAiubit can partially cover the accommodation costs for the duration of the workshop, for all the ones that don’t reside in Bucharest.  

Some useful extra-info :

–          MIDPOINT Intensive Bucharest was launched eight years ago (under the nickname miniMIDPOINT) as the first Romanian-based intensive script development program for short films, taking  place every year in Bucharest, Romania during CineMAiubit ISFF. This year, the program will take place during CineMAiubit,  5-8 December 2019. The dates may suffer minor changes by the end of the selection process.

–          4 short film projects (4 teams) will be selected and tutored by Csaba Bollok, our distinguished foreign writer/director mentor.

–          For any details, you may write anytime a brief mail to midpointintensivebucharest@gmail.com

Casting figurație simplă

Cautam persoane cu varsta cuprinsa intre 18-45 de ani pentru un film de actiune american. Filmarea are loc pe data de 16 si/sau 17 Noiembrie 2019. Onorariul: 100 lei/zi de filmare + catering. O zi de filmare dureaza aproximativ 12 ore.

Persoanele interesate pot aplica aici

FIRST CUT LAB TRIESTE 2020

First Cut Lab Trieste is a programme designed for up to 3 long feature fiction films in editing phase from the 2020 WEMW spotlight territories: Hungary, Moldova, Romania & Austria, Germany, Switzerland and Italy. Selected producer/director teams will screen their full rough cut in a private session and receive expert feedback on their edit from three top international film professionals (creative producers, festival programmers, sales agents, etc) as well as tailor-made advice from a consultant editor. The main goal is to foster the artistic potential of the selected rough cuts and, at the same time, to increase the sales, festival and circulation potential of the completed films. The workshop will take place from 19-21 January 2020 in Trieste.

All applications must include: complete online application form and video material not less than 60 minutes long. In order to submit your application and the required material, you need to create your own account and fill in the online form following this link

Please find here the complete guidelines and detailed info about the submission process.

For any further information you can contact us via email at maartje.alders@firstcutlab.eu

Internship – proiecte culturale

Revista Scena.ro și Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS) caută doi interni pentru completarea echipei!
Dacă îți place teatrul și vrei să capeți experiență în organizarea de proiecte culturale, trimite-ne CV-ul tău până pe 25 noiembrie la adresa arpas2011@gmail.com.
Internship-ul se va desfășura în perioada 5 decembrie – 5 martie 2020.

CALLING ALL ROMANIAN AND HUNGARIAN PHYSICAL THEATRE MAKERS!

The University of Arts Târgu-Mureș, Romania, is calling independent theatre artists/collectives to participate in one module of the Lab in Târgu-Mureș – “InsideOut – Positioning non-institutionalised theatre practices in a critical journalistic and business context” that will be held from 9th until 19th December 2019 in Târgu-Mureș, Romania, as part of the international project Make a Move – An Art Incubator for contemporary European non-institutional and independent theatre. Up to 10 artists from Romania and Hungary will be selected through this call, and these artists will join a core group of 10 international artists for the Artistic Module of the Târgu-Mureș Lab from 9th to 16th December 2019.

The call is aimed at all independent theatre makers, be it individual artists or member of collectives (companies), from Romania and Hungary, working in the field of contemporary movement-based theatre practices (such as physical theatre, mime, improvisational theatre and other forms with a strong relation to the body and movement).

The Artistic Module of the Lab in Târgu-Mureș will have a focus on the added value of interculturality and will include:

 • different artistic practices, approaches, creative processes and methodologies of co-creation;
 • exchange of knowledge, skills and experiences among local, regional and international participants on subjects of artistic excellence and audience development;
 • working with different focus groups such as students and university staff;
 • preparation and work on shorter project ideas in co-creation with international, regional and local artists;
 • work-in-progress presentations for local audiences, media and relevant local and national cultural policy makers and stakeholders;

The overall ‘Make a Move’ project objective is to contribute to the revitalisation of European theatre by mobilising the unutilised creative and innovative potential of non-institutionalised and independent theatre practices, such as physical theatre, corporeal mime and improvisational theatre.

The strategy to achieve this is to develop and test an innovative incubating environment in which non-institutionalised and independent theatre practitioners will have the opportunity to develop their artistic and professional skills, and grow their production proposals through co-creation processes in collaboration with international and local artists.

The project will cover the travel, accommodation and subsistence costs of the successful applicants to this call.

The project is Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Eligibility criteria:

Artists from the field of movement-based theatre practices and/or with a strong relation to the body and movement in their artistic practice

Artists who are residents in Romania and Hungary, working freelance and/or in collectives (companies) that are registered in the above-named countries

Collectives (companies) with eligibility for funding in their country of residence is a requirement

Very good written and spoken English skills

Applicants should be over 18 years old

Deadline:  4pm (GMT+2) on November 10th, 2019.

More details: https://makeamoveproject.eu/2019/10/28/call-for-participation-in-targu-mures-lab/?fbclid=IwAR0oQyZfAK39bB92Pafgaj4n2Rs7Rxu8qhQaFWZbUDo_LCO1aAw2pzgZgF8

Tehnician scenă

Ești tânăr? Ești motivat? Ai cunoștințe tehnice? Angajăm tehnician scenă!
Atribuții:
• Acordă suport tehnic pentru toate fazele de creaţie;
• Răspunde de operațiunile de configurare a sălii de spectacol;
• Asigură, la sediu şi în deplasare, montarea, manevrarea şi demontarea decorurilor pentru repetitii, spectacole;
• Asigură montarea recuzitei pentru repetiţii, spectacole la sediu şi în deplasare;
• Asigură, la sediu şi în deplasare, montarea, manevrarea şi demontarea luminilor și aparaturii tehnice pentru repetitii, spectacole;
• Execută toată gama de lucrări legate de luminile / sunetele pentru spectacole;
• Cunoaşte instalaţia sălii, astfel încât în orice moment să ştie să o folosească;
• Asigură redarea în bune condiţii a efectelor de lumini / sunete ale spectacolului.
Ce oferim?
Salariu atractiv, carte de muncă, program stabilit de comun acord, mediu ambiant, echipă tânără.
Trimite CV-ul tău pe adresa de e-mail teatru@artedellanima.ro!

Creație foto-video

Caut coleg/ă pentru un job full-time de creație foto-video la Lovedeco.ro*
Au trecut deja cinci luni de când am început să intru și să filmez în case mișto, locuite de oameni creativi și faini. pentru că vom avea de deschis din ce în ce mai multe uși în viitor, mai avem nevoie de încă un om care să ne ajute să filmăm și să edităm toate poveștile faine pe care le vom desoperi.
Nu știu cum să vând mai bine acest post, așa că vă zic că, de când lucrez pentru Lovedeco.ro, încep în sfârșit (după vreo trei mutări într-un singur an) să mă simt și eu mai bine acasă 😊
Oricine este interesat de această poziție, poate să-mi scrie pe andreea@lovedeco.ro. Dacă aveți și un cv și inspirație să-mi scrieți două-trei rânduri despre voi, cu atât mai bine 😀

Call for Outstanding Short Film Projects @ MIDPOINT Intensive – Bucharest!

The script development program MIDPOINT Intensive-Bucharest (formerly known as miniMIDPOINT) proudly launches the 8th edition of professional script development being organised in collaboration by MIDPOINT – A Training and Networking Platform for Film and Series Development and CineMAiubit ISFF.

We are enthusiastically looking for 4 fresh, innovative short scripts for 3 days of creative-development-madness!

The exploratory framework for this year’s edition is: “Vulnerability

Dare to play with it as much as you can or to go beyond it!

Deadline for applications: 20th of November 2019

Materials to be submitted (English language only):

–         One-pager of the project |  title, genre, length, logline, synopsis

–         Treatment OR Short film script |  exported as PDF

–         Brief motivational letter of the screenwriter for attending this program

–         CV of each team member

–         A photo of each team member 

–         Optional (but encouraged): moodboards, visual materials

All materials have to be sent to midpointintensivebucharest@gmail.com by the 20th of November 2019 at midnight, Romanian time.

Who can apply?

–          Teams of writer+director+ (optional) producer

–          Film students and fresh alumni are encouraged to apply.

–          The Call is primarily addressed to all the residents of Romania. The selection might prioritize teams including students or Alumni of UNATC. International teams are also encouraged as long as at least one member of the team is a student or Alumnus/Alumna of UNATC. CineMAiubit can partially cover the accommodation costs for the duration of the workshop, for all the ones that don’t reside in Bucharest.  

Some useful extra-info :

–          MIDPOINT Intensive Bucharest was launched eight years ago (under the nickname miniMIDPOINT) as the first Romanian-based intensive script development program for short films, taking  place every year in Bucharest, Romania during CineMAiubit ISFF. This year, the program will take place during CineMAiubit,  5-8 December 2019. The dates may suffer minor changes by the end of the selection process.

–          4 short film projects (4 teams) will be selected and tutored by Csaba Bollok, our distinguished foreign writer/director mentor.

–          For any details, you may write anytime a brief mail to midpointintensivebucharest@gmail.com

Junior Post Production Coordinator needed at Studioset

Junior Post Production Coordinator needed at Studioset!

If you have a real passion for video post production, you are eager to learn from some really nice people, you are dynamic, you like roof parties and you are also a nice helping person, we would be delighted to meet you!

The work involves client relations, team coordination, cost management and, of course, keeping the deadlines. Training will take place in the first few months but we continuously consult one another on the projects.

If you think you fit in the description above, send us you CV at: simona.macarie@studioset.tv

Casting – Teatrul Masca

Teatrul Masca organizează casting în vederea completării echipei din cadrul Programului Tineri la Masca  ( 1  noiembrie 2019 – 30 septembrie 2020)

Scopul principal al programului este „deschiderea” instituției către tinerii creatori și împrietenirea lor cu stilul teatrului nonverbal și al teatrului de stradă.

Căutăm doi tineri absolvenți ai facultăților de teatru (vârsta între 23-30 ani) care, alături de actorii Teatrului Masca:

 • vor beneficia de antrenamente specifice teatrului nonverbal și teatrului de stradă;
 • vor fi distribuiți în roluri consistente în spectacolele Teatrului Masca, în cadrul Stagiunii outdoor 2020 (mai-septembrie 2020);
 • vor avea șansa de a participa la turneele din țară și din străinătate;
 • vor fi remunerați pe perioada derulării proiectului cu o sumă fixă lunară, comparabilă cu salariul mediu al unui actor dintr-o instituție de spectacole din subordinea Primăriei.

Sunt disponibile 2 locuri. Selecția participantilor se va realiza în urma unui casting.

Condiții minime de înscriere:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specializarea actorie/arta actorului;
 • Vârsta – 23-30 ani;
 • Continuitate în activitatea scenică, în ultimii trei ani;
 • Condiție fizică foarte bună și capacitate de efort susținut.

Dosarele de înscriere pot fi trimise pe adresa de e-mail: office@masca.ro

Documente necesare:

 • Diplomă / adeverință studii;
 • Scrisoare de recomandare (din partea unui profesor etc.);
 • CV actualizat (din care sa reiasă clar locul nașterii, adresa actuală, datele de contact, studiile și experiența profesională);
 • Fotografii de prezentare ( portret, profil, plan întreg)

*Mențiune: în condițiile acceptării în cadrul proiectului, se va solicita adeverința medicală care să ateste posibilitatea de a face față la efort fizic susținut.

Mult succes!!!

Masterclass Ralitza Petrova

Ralitza Petrova, câștigătoarea premiului Leopardul de Aur pentru Cel mai bun film la Locarno IFF 2016, va susține pe 28 octombrie, de la ora 15:00, un masterclass în deschiderea rezidenței din cadrul programului de formare #FilmPlus! La întâlnirea cu participanții selectați în program, dar și cu cei ce doresc să li se alăture într-o discuție liberă, va vorbi despre originalitatea în limbajul cinematografic, dificultățile unui debut regizoral și relația autorului cu publicul încă din primele momente ale dezvoltării scenariului.
Cei interesați să participe la Masterclass Ralitza Petrova @Apollo 111 sunt invitați să trimită un email la contact@film-plus.ro pentru a confirma prezența. Înscrierea este gratuită!

CALL FOR ENTRIES Prague Youth Film Festival 2019

The Prague Youth Film Festival (PYFF) in an annual event dedicated to the celebration of emerging international filmmakers. Our mission is to highlight and provide a boost to new filmmaking talents.

Taking place in Prague, Czechia, one of the premier film and culture centers of Europe, PYFF will feature galas, parties, a press junket, television and radio coverage, an exciting award ceremony, and some of the best films by young filmmakers you can see in the world!

Among the PYFF 2019 members are the American film producer Rick McCallum (Star Wars, Britannia, In Love and War, Borgia), the British director Kirk Jones (known for Waking Ned Devine, Everybody’s Fine and What to Expect When You’re Expecting), as well the German cinematographer Rene Richter (Head Full of Honey, Zone Rouge), and the Czech production designer Petr Kunc (Lea, Day of the Dog, The Hypnotist). More exciting names to be announced shortly.

The Prague Youth Film Festival is organized by Paul & Petra Ratner, who produced the popular Prague 48 Hour Film Project (48 HFP) for 8 years, attracting thousands of participating filmmakers, over 10K in attendance and many careers launched. Besides 48 HFP, Paul and Petra have worked in organizing festivals for well over a decade. Their experience includes producing the Sarasota Film Festival, one of the largest and most acclaimed festivals in North America, as well as the Screenlife International Contest, the Hollywood Nights Young FIlmmaker Showcase, the ReelTalk PSA Contest, and years of involvement in the Slamdance Film Festival and the Santa Fe Film Festival. Awards & Prizes

– Grand Prize from one of our partners to be announced shortly. In the past, our festivals awarded prizes like DSLR cameras.

– Jury Awards – upon selection by a jury made of top film and tv industry professionals, the best films created by emerging filmmakers will be awarded prizes in a variety of categories, including Best First Feature (Documentary and Narrative), Best Narrative Short, Best Documentary Short, Best Experimental, Best Environmental Film, Best Top Ten under 10, and more. Specific amounts of any cash prizes to be announced shortly.

– Other Festival Prizes & Awards – We’ll be announcing additional Jury, Audience, Special Awards closer to the festival.

– Partner Opportunities – Our media partners will feature the work of some of the filmmakers and the winners. The participants will also have numerous opportunities to present their skills and projects to our industry partners from across the European and American film and tv landscape. Our work spans the U.S., the European Union, Russia and India, and we seek to create opportunities for young filmmakers around the world.

– Networking Events – If you attend PYFF as a Filmmaker, you will meet fellow young filmmakers from all over the world and network with industry leaders at our parties and gala, taking concrete forward steps in your career as a filmmaker. It’ll be sure to be a memorable experience! Rules & Terms

ELIGIBILITY:
• To be eligible for all categories except Narrative Feature (up to 35), Documentary Feature (up to 35), directors of each film, short or feature, must have been 25 years of age or younger at time of filming.
• The directors submitting to Narrative Feature (up to 35), Documentary Feature (up to 35) can be up to (and including) 35 years of age. These categories can include first time features by directors older than 25 as well as features by non-first-time directors.
• The submitted film(s) must have been made in 2018 or 2019.
• The film must not contain scenes of graphic violence, nudity or extreme coarse language (and must be accessible to a general audience).
• All music and other copyrighted material used in films must be properly licensed.
• All films must be in English or subtitled in English.

FILM SUBMISSION:

FilmFreeway, the site handling our submissions, will accept links to Vimeo and or YouTube videos as well as provide you with a way to upload your film directly to their platform. All films will be watched by our judges utilizing this secure screening process.

PAYMENT: You will be able to pay entry fees online during the online application process.

FILM STILLS: If your film is accepted, you will be required to provide a high-quality (300dpi) film still and, preferably, a poster.

SYNOPSIS: The 3-line synopsis you submit when filling out your online application will be used in the festival guide, on the PYFF website and for other promotions, so please provide a compelling description of your film. PYFF reserves the right to edit the synopsis for length and grammar.

NOTIFICATION:. If your film is selected to be part of PYFF 2019, you will be notified via email no later than November 22nd, 2019. 

FILM DISTRIBUTION: Films selected for PYFF 2019 may have the opportunity to take part in distribution opportunities through PYFF. Distribution may include Internet, television, in-flight, and other avenues. See filmmaker release below for further information regarding distribution.

EXHIBITION REQUIREMENTS: Each film selected for PYFF 2019 must send in an exhibition copy of the film as an HD resolution (1920×1080) QuickTime file (pro-res 422 or better) via Dropbox, WeTransfer or other online large file transfer service. Alternatively, the selected filmmaker must promptly provide another high-quality file for projection (in consultation with PYFF technical staff on appropriate specs). The exhibition copy of film must be received no later than end of day December 6th, 2019. 

Submissions: https://filmfreeway.com/PragueYouthFilmFestival

UNATC student waiver: film.festivals@unatc.ro

Sesiune de comunicări Master și Doctorat UNATC „I.L. Caragiale”

Eveniment satelit al conferinței AUGMENTING PERFORMANCE

13-14 noiembrie 2019 | CINETic

Cum poți să faci ca teza sau disertația ta să nu rămână doar un print într-un dosar sau pe un raft de bibliotecă?

Prezintă-le la SESIUNEA DE COMUNICĂRI destinată studenților masteranzi și doctoranzi ai UNATC „I.L. Caragiale”, organizată de centrul CINETic în deschiderea conferinței AUGMENTING PERFORMANCE.

Sesiunea se adresează studenților tuturor departamentelor de master ale UNATC – teatru sau film (actorie, regie, coregrafie, scenografie, teatrologie, art-terapie, pedagogie teatrală, scenaristică, filmologie, montaj, sunet, imagine, documentar, game design, animație etc.) și respectiv celor din cadrul Școlii Doctorale.

Centrul CINETic organizează în deschiderea Conferenței internaționale AUGMENTING PERFORMANCE, pe 13 și 14 noiembrie 2019, o sesiune de comunicări destinată studenților masteranzi și doctoranzi ai UNATC, pentru a face cunoscute rezultatele și temele de cercetare ale acestora.

Sesiunea de comunicări are ca obiectiv facilitarea comunicării între studenții doctoranzi și masteranzi, schimbul de practici în cercetarea artistică și înțelegerea reciprocă a importanței subiectelor de cercetare în domeniile teatru, artele spectacolului, cinematografie, media, cât și în domeniile interdisciplinare și conexe.

DOCTORAT – 13 noiembrie 2019

 • Sesiunea va avea două secțiuni:
  • una dedicată celor care au susținut deja teza de doctorat
  • una dedicată studenților doctoranzi
 • Secțiunea dedicată absolvenților se va concentra pe rezultatele originale ale cercetării prin artă (rezultate practice, artistice, de cercetare sau în domeniul pedagogei în și prin artă) și se adresează absolvenților din ultimii trei ani.
 • Secțiunea dedicată studenților doctoranzi va avea la bază formularea obiectivelor din proiectul de cercetare, rezultate așteptate, metodologii de lucru avute în vedere și rezultate parțiale.
 • Durată prezentare: 15 minute + 5 minute întrebări din partea publicului.
 • Prezentările vor conține în mod obligatoriu referințe și vor avea suport vizual.
 • Deși prezentarea contextului și a stadiului de dezvoltare al domeniului este importantă, nu se vor aloca mai mult de 5 minute acestor aspecte, prezentările concentrându-se asupra contribuției proprii și a rezultatelor concrete.
 • Pentru înscriere este necesară transmiterea anului absolvirii sau a anului de studiu, departamentul și titlul tezei de doctorat.
 • Înscrierea se face până pe data de 5 noiembrie 2019, la cinetic@unatc.ro, cu titlul ÎNSCRIERE SESIUNE COMUNICĂRI DOCTORAT.
 • Transmiterea materialelor de prezentare se va face la aceeași adresă de email – cinetic@unatc.ro,  până cel târziu pe data de 10 noiembrie 2019.

MASTER – 14 noiembrie 2019

 • Sesiunea va avea două secțiuni:
  • una dedicată celor care au susținut deja disertația
  • una dedicată studenților masteranzi
 • Secțiunea dedicată absolvenților se va concentra pe rezultatele originale ale cercetării prin artă (rezultate practice, artistice, de cercetare sau în domeniul pedagogei în și prin artă) și se adresează absolvenților din ultimii trei ani.
 • Secțiunea dedicată studenților masteranzi va avea la bază formularea obiectivelor din proiectul de cercetare, rezultate așteptate, metodologii de lucru avute în vedere și rezultate parțiale.
 • Durată prezentare: 10 minute + 5 minute întrebări din partea publicului.
 • Prezentările vor conține în mod obligatoriu referințe și vor avea suport vizual.
 • Deși prezentarea contextului și a stadiului de dezvoltare al domeniului este importantă, nu se vor aloca mai mult de 5 minute acestor aspecte, prezentările concentrându-se asupra contribuției proprii și a rezultatelor concrete.
 • Pentru înscriere este necesară transmiterea anului absolvirii sau a anului de studiu, departamentul și titlul disertației.
 • Înscrierea se face până pe data de 4 noiembrie 2019, la cinetic@unatc.ro, cu titlul ÎNSCRIERE SESIUNE COMUNICĂRI MASTERAT.
 • Transmiterea materialelor de prezentare se va face la aceeași adresă de email – cinetic@unatc.ro,  până cel târziu pe data de 12 noiembrie 2019.

După finalizarea programului, se va comunica ora de la care a fost programată fiecare prezentare.

Prezentările vor fi programate în funcție de tematica și de durata totală estimată a acestora. Transmiterea unei înscrieri confirmă posibilitatea de a susține prezentarea în una dintre cele două zile conform programărilor care vor fi comunicate în data de 10 noiembrie 2019.

WEB: https://cinetic.arts.ro/evenimente/sesiune-de-comunicari-master-si-doctorat-unatc-i-l-caragiale/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/449175272471582/

CONTACT: Dr. Elena Belciu, Coordonator programe CINETic – 0746230481, cinetic@unatc.ro   

INHABIT: Artist-in-Residence programme, Max Planck Institute

From the organisers:

The INHABIT program at the Max Planck Institute for Empirical Aesthetics fosters the exchange between artists and scientists and enables new and challenging perspectives towards the research at the institute. The new Artist-in-Residence program calls on artists interested in cooperating with scientists from the humanities and natural sciences who are active in aesthetics research. INHABIT invites artists from a wide range of visual and performing art disciplines for up to three months to develop a new work or elaborate on an existing project. Residents are expected to execute their project as a performance, exhibition or concert in cooperation with a local exhibition venue. During the artists’ residence in Frankfurt/Main, the MPIEA provides spaces and resources and thus facilitates an environment for experimentation, dialogue and collaboration.

INHABIT #2 
Residency period: February – April 2020 

INHABIT #3
Residency period: May – July 2020 

Duration: 3 months

What we are looking for

 • applications from artists who are interested in the collaboration between the artistic and scientific fields and dedicate the residency period to research and development of a new work 
 • openness in sharing and developing the project in an exhibition, performance / concert
 • artists who are active in contemporary culture and respond to the institute with innovative and challenging ideas
 • openness to meet on a weekly basis with the curatorial team to follow up and provide feedback

What we offer

 • artist’s fee: 6.000 Euro
 • accommodation fee: 2.000 Euro 
 • production budget depending on the project
 • realization of the final project 
 • travel costs to and in Frankfurt
 • collaborations with scientists 
 • access to the library, sound studio and scientific facilities of the institute
 • curatorial support during the residency

How to apply

 • CV/ resume 
 • artist’s statement (describing your practice, concepts, methods etc.)
 • proposal of suggested work / project which outlines the scientific interest and linking to the institute and areas of research  (description, technical rider, images etc.), max. 2 pages
 • portfolio of works
 • please send all documents to: inhabit@ae.mpg.de

The deadline to apply has been extended to 8 November. More info here.

CALL FOR VOLUNTEERS BINAR

Artă. Design. Tehnologie.

În perioada 21-24 noiembrie are loc prima ediție BINAR, un proiect The Institute.

Instalații interactive, artă algoritmică, realitate virtuală, realitate augmentată, proiecții 3D și video-mapping, unite într-un concept expozițional semnat The Institute în colaborare cu Dilmana Yordanova (KOTKI visuals).

BINAR este un demers de mapare și promovare a scenei new media din România – artiști, designeri și promotori ai artelor digitale – și își propune să ofere publicului, într-un eveniment anual, un showcase al inițiativelor locale.

Expoziția BINAR va avea loc în clădirea monument istoric a fostului restaurant Cina din Piața George Enescu, în Cartierul Creativ, București.

Evenimentul de deschidere are loc joi, 21 noiembrie, de la 19.00.

Accesul la expoziția BINAR 2019 este gratuit.

BINAR 2019 face parte din programul Bucharest Artworlds at The Wrong Biennale #4

Programul și artiștii invitați vor fi anunțați în curând.

Ce e de făcut?
– Vom amenaja împreună spațiul expozițional și vei învăța cum funcționează proiectele imaginate de artiștii din expoziție (cu câteva zile înainte de eveniment montăm expoziția, apoi la câteva zile după o demontăm);
– Ne vei ajuta cu răspândirea veștii despre BINAR prin oraș (afișe, stickere & other eye-candy goodies);
– Vei supraveghea expoziția și vei răspunde întrebărilor vizitatorilor, cu informații de bază despre eveniment și proiecte;
– Ne bazăm pe tine și pentru alte taskuri punctuale, care vor apărea de-a lungul celor 4 zile.

Ești potrivit mai ales dacă:
– Ești pasionat de tehnologie, lumi virtuale, inteligență artificială, design și artă;
– Ești student sau proaspăt absolvent al oricărei facultăți de profil, cum ar fi Universitatea Politehnica, Facultatea de Matematică sau de Cibernetică, dar și din sfere precum comunicare și relații publice, arhitectură, geografie sau de oriunde, atât timp cât te pasionează domeniul;
– Ești entuziast, proactiv, comunicativ și, mai ales, responsabil. Experiența BINAR va fi cu siguranță inedită și distractivă, dar avem nevoie să rămâi mereu concentrat și să știm că ne putem baza pe tine;
– Cunoști limba engleză / alte limbi străine cel puțin la nivel mediu.

Cum te înscrii?
Completează formularul de înscriere până pe 8 noiembrie, la 23:59. Îl găsești aici. După ce vom parcurge toate înscrierile, revenim cu selecția finală și toate detaliile legate de participarea ta la BINAR 2019.

De știut despre BINAR:
– Căutăm peste 50 de voluntari care să acopere toată perioada evenimentului;
– Expoziția va fi deschisă între 12:00 și 22:00. Stabilim de comun acord programul fiecărui voluntar, ținând cont și de cursurile de la facultate sau alte responsabilități;
– Cel mai important atunci când completezi formularul este să te asiguri că vei putea veni la festival în zilele și intervalele orare promise. Fiind un eveniment mare, fiecare voluntar absent lasă descoperit un loc, iar ceilalți vor depune mai mult efort să îl acopere. Suntem o echipă, trebuie să fim siguri că ne putem baza unii pe ceilalți;
– Asigurăm masa de prânz și apa în toate zilele de eveniment;
– Eliberăm adeverințe de practică și scrisori de recomandare la finalul evenimentului pentru toți cei care respectă programul și îndatoririle stabilite de comun acord (fiecare voluntar trebuie fie prezent de cel puțin trei ori pe turele de supraveghere a expoziției; fiecare zi va fi împărțită în două ture egale de supraveghere, a câte șase ore);
– Voluntarii selectați vor fi anunțați până cel târziu pe 11 noiembrie.

5th My Thane Short Film Competition

BE is an innovative Production House in the field of filmmaking. Our main objective is to create a strong platform for upcoming pool of Short Film, Feature Film, Ad Film web series & Documentary Maker. Sensible topics & sensitive subjects, especially stories from every corner of the country are awaiting the spotlight. We have plenty untapped literature. Our culture & tradition is vast, so the imagination & energy of the youth wanting to tell their stories is in anticipation of an outburst. Blue Entertainment’s aim is to capture this energy into an organized flow of creative effort in the form of event, screening& innovative showcase. That will capture a large audience that includes our regular movie buffs as well as non-filmy audience all across the globe. Our proven record of accomplishment has further strengthened our belief & vision. The increasing number of entries each year in different categories that participated in 5th My Thane Short Film Competition is ready testimonial.

Mode of submission:

2.1 By Hand Delivery: 2 DVD’s, Fulfilled Form, DD/Pay Order /Cheque (Bounce Cheque Is Subject To Disqualification)/Cash After payment take confirmation by mail (Unique code no. of submitted entry/entries)

2.2 Online /by Mail / BY WHATSAPP: Send Full filled PHOTO OR SCAN COPY OF Admission Form, Signature Must Be There. Copy of bank deposit receipt/NEFT/RTGS/Cash Deposit. Send Link (Link Address) (YouTube or any link) By mail or what’s app & take confirmation by mail. (Unique code no. of submitted entry /entries)

2.3 Short Film | Advertisement | Documentary| Video Song | Wedding| Album Song | Animation | Power Point Presentation| Pre – Wedding| Web-Series 3 Episodes (sequence) | Mobile Video

Short Film on Any Topic, Any Language

 1. AWARDS

Awards: Jury’s Choice (Confirmed)

 1. Best Short Film 2. Best Director 3. Best Editor 4. Best Writer 5. Best Actor (Male) 6. Best Actor (Female) 7. Best Cinematographer (DOP) 8. Best Art Director
  Award Trophy + Attractive Certificate Frame

Awards: Blue Entertainment’s Choice (Optional) It’s optional award, against jury’s choice. All rights are reserved to organizers. Film maker cannot claim this section as a confirmed award.

 1. Best Short Film 2. Best Director 3. Best Editor 4. Best Writer 5. Best Actor (Male) 6. Best Actor (Female) 7. Best Cinematographer (DOP) 8. Best Art Director Award – Trophy + Attractive Certificate Frame
 2. Special Mention SECTION (A) (Optional Awards as per Participation). 1. Special mention for Animation Film. 2. Special mention for Advertisement. 3. Special mention for Documentary. 4. Special mention for Power Point Presentation. 5. Pre – Wedding/Wedding. 6. Special mention for Music Director. 7. Special mention for Student Film 8. Web-Series – Award Trophy + Attractive Certificate Frame
 3. Special Mention SECTION INTERNAL FILM CREDIT (B) (Optional Awards as per Participation). [ ATTRACTIVE APPRECIATION CERTIFICATE] 9. Special mention for Acting 10. Special mention for Script 11. Special mention for Direction 12. Special mention for Film 13. Special mention for VFX 14. Special mention for Singer. 15. Special mention for Choreographer for Music Album 16. Special mention for Video 17. Special mention for Comedy Video/Film. 18. Other Special mention Prizes by Jury or Blue Entertainment panel. 19. Social Concepts 20. Tik-Tok 21. Child Actor/Actress
 4. My Thane (Critics) Award for Short Film.
  NOTE: Awards Confirmation or Choice Jury/ Blue Entertainments in above stream will be depended on the participation and quality. Organization reserves rights to make changes in any award from any category without prior intimation. Organizer’s decision will be final in all manner belongs to the festival.

3.5 Total Running Time must be less than 59 min 59 sec. Minutes in Length, including front and End Credits and as per chart: 00:01 mins to 59:59 mins.
3.6 Multiple Entries are allowed, as per rules and Entry Form.
3.7 Submission Schedule: 1st September 2019 to 05th November 2019.
3.8 For Webseries : Send 3 Sequential episodes. [For duration check the point no 3.5 of same kit] Participant can send only 2 webseries (Total 6 Episodes)

7304378225 FOR SHORT FILM

mythanefestival@gmail.com

CALL FOR PROJECTS – NEW FESTIVAL FOR EMERGING EUROPEAN THEATER ARTISTS

CALL FOR PROJECTS – NEW FESTIVAL FOR EMERGING EUROPEAN THEATER ARTISTS

The Espace des Arts, regional repertory theater of Chalon-sur-Saône, the Jeune Théâtre National, French organisation supporting employability of graduates from National Conservatoire and TNS, and the Instant Mix Theater Lab, have joined forces to create a festival dedicated to emerging European theater artists, which will take place from 15 to 18 October 2020 at the Espace des Arts in Chalon-sur-Saône.
TO SUBMIT A PROJECT, YOU MUST :
— Be a young artist, and graduate from a superior theatre school in Europe
— Have completed your training within the last five years (graduation year : 2015 to 2019)
YOUR THEATER PIECE WILL HAVE TO :
— Have already been rehearsed, or even performed
— Be no longer than 95 minutes
— Involve a team of 2 to 10 people from Europe
— Be quick to set up and dismantle; shows will be performed alternately
Please note :
We are open to a diversity of aesthetics and approaches (including performances without text).
The transnational and/or multilingual dimension will be valued but is not a prerequisite.
The shows must be accessible to a mainly French-speaking audience, and translation (or nontranslation)
strategies must be mentioned in the proposal.
Application deadline: DECEMBER 15, 2019

Details: http://www.jeune-theatre-national.com

Festivalul Internațional de Film foarte scurt 2020

Apelul pentru filme este deschis!

Doriți ca scurtmetrajul dvs. să facă parte din programul Festivalului Internațional de Film foarte scurt 2020?

Puteți trimite filmul dvs. în perioada 18 octombrie 2019 – 14 februarie 2020.
Ficțiune, animație, documentare … toate genurile, stilurile și fundalurile sunt binevenite.
O singură regulă, nu depășiți 4 minute! (titluri și credite incluse)

Dacă munca este identificată, echipa de selecție va pune filmul într-una dintre următoarele selecții:

În competiție:

> Concurență internațională
> Cuvinte de concurență de femei

Inregistrare: https://trescourt.com/ro/directorul-meu-space

Amarcort Film Festival 12th edition

Amarcort Film Festival 12th edition is open to all filmmakers presenting digital short movies.

The deadline is January, 31st, 2020 for Fellini 100’s competition.

Festival sections:

Participation fee is € 6,00 for each author.

Detailed payment information can be found in the downloadable regulation.

Final award:

 • FELLINI 100 video movie
  • Achievement Award – best video (500€ and Prize);

To participate with short movies at the contest must complete the short movies registration form.

Authors can also submit their movies using some online platforms, such as FilmFreeway, Festhome or Click for festivals; in this case authors will have to register only on the chosen platform and won’t need to make a further registration on Amarcort website.

Casting pentru proiectul „Tineri la Masca” (etapa 2)

Pentru ca echipa din cadrul Programului Tineri la Masca  ( 1  noiembrie 2019 – 30 septembrie 2020) să fie completă, luni, 21 octombrie 2019, va fi organizată a doua parte a castingului, la care sunt aşteptaţi doar băieţi.

Scopul principal al programului este „deschiderea” instituției către tinerii creatori și împrietenirea lor cu stilul teatrului nonverbal și al teatrului de stradă.

Căutăm doi tineri absolvenți ai facultăților de teatru (vârsta între 23-30 ani) care, alături de actorii Teatrului Masca:

 • vor beneficia de antrenamente specifice teatrului nonverbal și teatrului de stradă;
 • vor fi distribuiți în roluri consistente în spectacolele Teatrului Masca, în cadrul Stagiunii outdoor 2020 (mai-septembrie 2020);
 • vor avea șansa de a participa la turneele din țară și din străinătate;
 • vor fi remunerați pe perioada derulării proiectului cu o sumă fixă lunară, comparabilă cu salariul mediu al unui actor dintr-o instituție de spectacole din subordinea Primăriei.

Sunt disponibile 2 locuri. Selecția participantilor se va realiza în urma unui casting.

Acesta va avea loc în data de 21 octombrie, ora 11.00, la sediul Teatrului Masca.

Condiții minime de înscriere:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specializarea actorie/arta actorului;
 • Vârsta – 23-30 ani;
 • Continuitate în activitatea scenică, în ultimii trei ani;
 • Condiție fizică foarte bună și capacitate de efort susținut.

În vederea înscrierii la casting, candidații vor trimite până în data de 20 octombrie următoarele informații pe adresa office@masca.ro:

 • Diplomă / adeverință studii;
 • Scrisoare de recomandare (din partea unui profesor etc.);
 • CV actualizat (din care sa reiasă clar locul nașterii, adresa actuală, datele de contact, studiile și experiența profesională);
 • Fotografii de prezentare.

*Mențiune: în condițiile acceptării în cadrul proiectului, se va solicita adeverința medicală care să ateste posibilitatea de a face față la efort fizic susținut.

Admiterea de  LUNI, 21 octombrie, ora 11.00 ( de la sediul teatrului) va cuprinde proba practică și interviu. Candidații se vor prezenta la casting în costum de mișcare/haine lejere.

Mult succes!!!

Invitație la casting- Teatrul Tudor Vianu, Giurgiu

Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu vă invită să vă alăturați echipei sale de actori!

Vineri, 18 octombrie, de la ora 11, la sediul din strada Mircea cel Bătrân, va avea loc un casting pentru completarea distribuțiilor la următoarele proiecte ale teatrului.

Cei interesați sunt invitați să trimită pe adresa de email a teatrului – teatru@mail.com – următoarele documente:

 • cerere de participare
 • CV însoțit de patru fotografii
 • copii ale actelor de absolvire a unei instituții de învățământ superior de profil sau a unei adeverințe eliberate de acestea
 • repertoriul de casting (titlurile propuse de poezie/fragment în proză/monolog)

Dincolo de repertoriul propus, probarea aptitudinilor muzicale (instrument, canto) și coregrafice poate constitui un avantaj.

Căutăm colaboratori – Compania de Teatru Interactiv

Căutăm actori și actrițe, studenți și nu numai, pentru jobul de animatori petreceri copii și/sau actori în spectacolele de teatru pentru copii. Colaborare pe termen lung. Se asigură training.

Câștiguri constante și atractive pentru cei care vor fi și animatori și actori în spectacolele de teatru pentru copii.

Desigur, durează până se va intra în toate aceste activități. Activitățile sunt în general dimineața și în weekend. Program flexibil.

Cerințe: seriozitate, punctualitate, spirit ludic, creativitate, plăcerea jocului cu copiii. Pentru cei interesați, rog photo și CV la office@teatruinteractiv.ro.

Fii voluntar la Festivalul Tânar de la Sibiu

În perioada 1 – 10 noiembrie, Teatrul pentru Copii și Tineret Gong organizează cea de-a V-a ediție a Festivalului Tânăr de la Sibiu și te vrem în echipa noastră! Avem nevoie de voluntari dornici și iubitori de teatru care să ne fie ajutoare pe întreaga perioadă a festivalului și nu numai. Dacă îți place lumea teatrului și vrei să faci și tu parte din povestea noastră, nu mai sta pe gânduri și înscrie-te ca voluntar completând formularul de mai jos până la data de 21 octombrie.

Formularul de înscriere se regăsește la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSrYswnqlFgu9nOJOYc9j2MzEH1IG32IuE9xA2mNj9W7X2w/viewform?ts=5d9b2eef&edit_requested=true&fbclid=IwAR1aQgYyiZkuKjXME0vb5TNaMJJbmSApBQWHnHfTiqF8a8oxzVhGky88hVk