Coregraf/ 4 Dansatoare/ Compozitor

Student la master la University of East London, sectiunea de Filmmaking, produc un scurt metraj numit ‘Sanziana – The cursed flower’ ca parte a proiectului de disertatie, avand o durata de aproximativ 15-20 minute.

Se cauta:

Coregraf – pentru a crea coregrafia scenei dansului din scurt metraj

4 fete care au luat lectii de dans

Compozitor muzica – avem nevoie de o persoana care stie sa compuna muzica sau are cunostinte care se pricep la compus muzica ( contactati-ma pentru a discuta mai multe despre acest subiect)

Fiind un proiect cu bugetul de maxim £800, rolul nu va fi platit, dar se vor asigura transportul, cazarea si mancarea pe durata zilelor de filmare. Dupa editare, scurtmetrajul va fi trimis la festivaluri de film.

In legatura cu productia in sine, filmarile vor avea loc in perioada 22-26 Iulie 2019, la o cabana din Muntii Piatra Craiului, Jud. Arges.

In cazul fetelor care sunt interesate de scena dansului, acestea sunt rugate sa imi trimita un clip cu un dans si un showreel. Daca nu aveti showreel, atunci clipul cu un dans este de ajuns. Dansul va avea loc in jurul unui foc de tabara. Aveti mai jos mai multe detalii despre scurt metraj.

Rezumatul scurtmetrajului:

Sara is back to Romania to go on her long-wished expedition with her boyfriend Bogdan. She is travelling in her car to meet him first, but her journey involves her travelling through fairy forest. While traveling her car breaks down at midnight in the forest. While looking for a mechanic she comes across Stella, a woman who lives with her son, Ioan in the forest. She offers Sara to stay at the villa for the night. They both have a glass of wine when they start hearing sounds of people dancing from the forest. Stella and Sara go and watch the ‘dance of the fairies’. While seeing the dance, one of the dancers gives both a yellow flower. Back home Sara puts the flower on the bedside table next to her. Next day Sara wakes up feeling abused and tries to find out what happened the previous night.

Detalii:

Production Manager: Vasile Badoiu

E-mail address: vasilebadoiu1@gmail.com

Phone number: 00447459317516

WhatsApp: 00447459317516

Scenograf/ Operator sunet/ Tehnician lumini

Student la master la University of East London, sectiunea de Filmmaking, produc un scurt metraj numit ‘Sanziana – The cursed flower’ ca parte a proiectului de disertatie, avand o durata de aproximativ 15-20 minute.

Se cauta membri pentru a face parte din echipa de productie:

– Scenograf

– Operator sunet si Boom

– Tehnician Lumini

Fiind un proiect cu bugetul de maxim £800, rolul nu va fi platit, dar se vor asigura transportul, cazarea si mancarea pe durata zilelor de filmare. Dupa editare, scurtmetrajul va fi trimis la festivaluri de film.

In legatura cu productia in sine, filmarile vor avea loc in perioada 22-26 Iulie 2019, la o cabana din Muntii Piatra Craiului, Jud. Arges.

Rezumatul scurtmetrajului:

Sara is back to Romania to go on her long-wished expedition with her boyfriend Bogdan. She is travelling in her car to meet him first, but her journey involves her travelling through fairy forest. While traveling her car breaks down at midnight in the forest. While looking for a mechanic she comes across Stella, a woman who lives with her son, Ioan in the forest. She offers Sara to stay at the villa for the night. They both have a glass of wine when they start hearing sounds of people dancing from the forest. Stella and Sara go and watch the ‘dance of the fairies’. While seeing the dance, one of the dancers gives both a yellow flower. Back home Sara puts the flower on the bedside table next to her. Next day Sara wakes up feeling abused and tries to find out what happened the previous night.

Detalii:

Production Manager: Vasile Badoiu

E-mail address: vasilebadoiu1@gmail.com

Phone number: 00447459317516

WhatsApp: 00447459317516

Concurs angajare actori

Teatrul Municipal Bacovia  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

 • 1 post Actor grad prof. I
 • 6 posturi Actor grad prof. II
 • 4 posturi Actor mânuitor păpuşi grad prof. II

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de Actor grad prof. I

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie;
 • vechime de minimum 3 ani şi 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 35 ani;

Pentru postul de Actor grad prof. II

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie;
 • vechime de minimum 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 30 ani;

Pentru postul de Actor mânuitor păpuşi grad prof. II

 • absolvent cu diplomă de licenţă a învăţământului universitar de lungă durată, Facultatea de Teatru, Artă teatrală, Specializarea actorie mânuitor păpuşi şi marionete;
 • vechime de minimum 6 luni în specialitate;
 • preferabil cunoasterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională;
 • vârsta până în 30 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iunie 2019 ora 12 –  termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2019 ora 10  –   comunicarea rezultatului selecţiei dosarelor;
 • 12 iunie 2019 ora 10  –   termenul limită de depunere a contestaţiilor;
 • 13 iunie 2019 ora 12 –   soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat;
 • 19 iunie 2019 ora 10  –  proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 10 – anunţare rezultate la proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 12 – depunerea contestaţiilor la proba artistică;
 • 20 iunie 2019 ora 16 – soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat pentru proba artistică;
 • 21 iunie 2019 ora 10  – interviu;
 • 21 iunie 2019 ora 16 – anunţare rezultate interviu;
 • 24 iunie 2019 ora 10 – depunere contestaţii;
 • 25 iunie 2019 ora 12 – soluţionarea contestaţiilor şi comunicare rezultat final;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. fotografie.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul instituţiei  din strada Iernii, nr 7. Relaţii suplimentare la telefon 0234510086 int.115  sau 0742155738 –  persoana de contact – Elena Parascan -economist resurse umane.

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru ocuparea postului de Actor grad prof. I

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic;

– Interpretarea unui monolog comic;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei poezii;

 

Pentru ocuparea postului de Actor grad prof. II

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic;

– Interpretarea unui monolog comic;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei poezii;

 

Pentru ocuparea postului de Actor mânuitor păpuși grad prof. II

–    Regulamentul de ordine interioară al Teatrului Municipal Bacovia ;

–    Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual  Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;

–    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare Cap. IV – obligatiile lucratorilor;

–    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 

Proba practică va consta în:

– Interpretarea unui monolog dramatic cu şi fără păpuşă;

– Interpretarea unui monolog comic cu şi fără păpuşă;

– Citire text la prima vedere;

– Moment muzical şi coregrafic;

– Interpretarea unei fabule;

 • Facem mențiunea că Teatrul Municipal Bacovia nu asigură locuințe de serviciu.

Casting fete roșcate

Cautam fete roscate ( de preferat naturale ) pentru o reclama tv. Onorariul este de 450 lei/ zi de filmare.

 

Persoanele interesate pot aplica online la adresa:

https://www.agentiadecasting.ro/casting-uri/casting-fete-roscate/459?fbclid=IwAR2jpiGuQVxswT3SJ0Jg8KZ0vtK5ZzWyZfiRreWqehOEPvPLeepwx2mouE0

Coordonator executiv Serviciul Marketing Cultural

Ai spiritul tânăr și îți dorești să faci parte dintr-o echipă dinamică și creativă? Teatrul „Gong” Sibiu caută coordonator executiv pentru Serviciul Marketing Cultural, cu statut de colaborator subordonat direct managerului, pe perioadă determinată de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire pe termen nedeterminat.

Condiții minime pentru selecția la interviu:

– vechime de minim 3 ani de zile într-o instituție publică de spectacole și concerte;
– studii de licență sau master în domeniul teatrologie sau management cultural;

Ne interesează persoanele flexibile, bine organizate, care să înțeleagă specificul unui program fragmentat, cu aptitudini excelente de coordonare și mediere, dar mai ales cu solide cunoștințe în scrierea de proiecte și managementul proiectelor culturale, cu experiență în comunicarea digitală (social media, website, new media), operarea unui PC și a programelor Microsoft Office, capabile să comunice la un nivel avansat în limba engleză.

CV-ul alături de fotografia portret și un mesaj de intenție se trimit exclusiv la secretariat@teatrulgong.ro.

N.B: Având în vedere numărul mare de mesaje primite pentru astfel de anunțuri, doar candidații selectați pentru o întâlnire cu managerul teatrului vor fi contactați. Termenul limită de depunere al CV-urilor este 12 iulie 2019. Secretariatul teatrului nu este disponibil pentru mai multe detalii legate de acest anunț.

Casting şi workshop de actorie – Cristina Jacob

Timp de cinci zile, cursanţii iau lecţii de actorie prin metode de lucru nonformale, improvizează şi descoperă cum e să fii în faţa camerei şi cum să te pregăteşti pentru un casting, sub atenta îndrumare a acting coach-ului Mel Churcher.

Mel Churcher a lucrat cu Angelina Jolie, Daniel Craig, Keira Knightley, Milla Jovovich şi cu mulţi alţi actori de top, ţinând cont că în portofoliul ei sunt mai mult de 60 de filme şi proiecte tv.

Cursul este în limba engleză, costă 800 lei, iar înscrierile se fac la adresa studio@zazufilm.com până pe data de 3 iunie, printr-un self-tape de 30 secunde în care explici de ce ai vrea să participi la workshop; în plus, trebuie să adaugi şi CV-ul în mail. La cursul de actorie intensiv pot participa doar 12 persoane care au împlinit deja vârsta de 18 ani.

Figuratie specială spot online

Cautam tineri (baieti si fete) cu varste cuprinse intre 25-35 de ani, spot online pentru un brand de bere.

Data: 03 iunie 2019

Remuneratie: 250 lei/zi (maxim 12h)

Persoanele interesate pot aplica la adresa:

https://connectcasting.ro/anunturi-casting/285?fbclid=IwAR1kxzYA7UYryAhuQ5TYBV15FH8tHX72vL7IGw3ejDecE_8v2rw9Fk7xDkc

Înscrieri la cea de-a 2-a ediție a Atelierului de scenaristică Second Draft

In perioada 6 – 13 august 2019, cu sprijinul Cuib 176, Asociația Culturală Control N reia proiectul Second Draft – Atelier de scenaristică de scurtmetraj, sub forma unei rezidențe de 7 zile, organizată în satul Căpușu Mic, județul Cluj.

Lansat în 2014, Second Draft este un atelier de scenaristică de scurtmetraj, desfășurat de-a lungul a 7 zile de training intensiv, dedicat scenariștilor la început de carieră, ce își propune să descopere și să sprijine 10 proiecte de film de scurtmetraj, într-un cadru izolat, în mijlocul naturii, propice creativității și interacțiunii între scenariști.

Participanții Second Draft trebuie să aibă peste 18 ani, să fie din România sau din Republica Moldova și să aibă în portofoliu un prim draft al unui scenariu de ficțiune de maximum 30 de pagini, pe care vor să îl dezvolte în cadrul atelierului. Vor fi selectați pe baza unei aplicații trimise până la data de 1 iulie 2019.

Mai multe detalii despre înscriere, taxa de participare și participarea la atelier pot fi găsite pe site-ul www.controln.ro.

 

OPEN CALL: Proiectul SALT

Dacă ai până în 35 de ani, ești un artist emergent și ai un proiect de teatru de animație, răsfoiește regulamentul concursului și vino la noi!. Poți să depui proiectul în perioada 1 martie – 26 iulie 2019. Proiectele selectate pentru a fi susținute vor fi anunțate în data de 5 septembrie 2019, iar susținerea lor va avea loc în perioada 14-22 septembrie 2019, la ora și locul care vor fi transmise ulterior. Câștigătorul concursului va fi anunțat în timpul Festivalului Internațional al Teatrului de Animație ”ImPuls” – ediția a 15-a, care va avea loc la finalul lunii septembrie 2019. Finalizarea bugetului, stabilirea resurselor de finanțare, timing-ul de lucru, angajarea resurselor (preproducție, producție și postproducție), consolidarea parteneriatului/coproducției (definirea formei de colaborare), întocmirea contractelor etc. se vor realiza în perioada următoare.

SALT este un concurs de proiecte adresat tinerilor artiști din domeniul artelor spectacolului, cu interes pentru spectrul teatrului de animație. Sunt invitați actori, actori păpușari, regizori, scenariști, coregrafi, scenografi, artiști plastici, sculptori păpușari, muzicieni, light & sound designeri, commedia dell’arte, ventriloci, mimi ș.a.m.d. Potențialii participanți sunt invitați sa depună proiecte de orice tip – regie, scenografie, impro show-uri, performance, instalații etc. – care au în componența lor elemente de teatru de animație.

Regulamentul concursului:

 1. Vârsta deponenților: până în 35 de ani;
 2. Dosarul proiectului trebuie depus atât în format fizic (Poștă, curierat, la sediu etc.-cu mențiunea pe plic ”Pentru SALT 2019”) cât și în format electronic la: adresa poștală General Eremia Grigorescu nr.24, sector 1, București, 010477 și la adresa de e-mail salt@teatrultandarica.ro
 3. Dosarul proiectului va conține obligatoriu CV-ul persoanei deponente sau CV-urile tuturor membrilor echipei deponente (dacă este cazul);
 4. Proiectele trebuie să fie creații originale, neimplementate anterior și să conțină elemente și un limbaj specific de teatru de animație;
 5. În cadrul descrierii proiectului se va menționa clar tipul de public căruia îi este adresat: proiect pentru copii, proiect pentru adolescenți sau proiect pentru adulți;
 6. Se va menționa clar tipul de proiect depus: proiect de regie, proiect de scenografie, proiect de dramaturgie ș.a.m.d. Proiectele de regie vor avea atașate cel puțin o schița a caietului de regie însoțit de o scurtă descriere a conceptului regizoral propus. Proiectele de scenografie, cele ale light & sound designerilor, artiștilor plastici, sculptorilor păpușari, coregrafilor și ale altor artiști vizuali vor fi însoțite de schițe. Proiectele de dramaturgie vor fi însoțite de scenariu;
 7. Anexați proiectului un scurt argument: care este motivația/mobilul care vă determină să faceți acest proiect, care sunt obiectivele proiectului, de ce proiectul este potrivit pentru colaborarea/coproducția cu Teatrul Țăndărică?
 8. Specificați elementele de animație incluse în proiect – descriere amănunțită;
 9. În cadrul proiectului scrieți o analiză concisă asupra avantajelor și oportunităților pe care le are proiectul (ex.: tematici încadrate în festivaluri, evenimente culturale interne și internaționale etc.);
 10. Atașați proiectului o analiză a posibilelor puncte slabe (ori incomplete) care ar putea îngreuna implementarea/derularea proiectului;
 11. Atașați un deviz estimativ al proiectului; suma maximă pe care instituția noastră o poate aloca proiectului este cuprinsă în intervalul 50.000-100.000 lei;
 12. La redactarea dosarului se va utiliza font Times New Roman, dimensiune de 12, cu diacritice și spațiere între rânduri de 1,5; toate paginile dosarului vor fi numerotate;

 

Observație: Unde considerați că este cazul, anexați dosarului un portofoliu personal (poze, schițe, scenarii, video etc.);

Proiectele depuse vor fi jurizate, ca în anii trecuți, de profesioniști din domeniul artelor spectacolului de animație și al artelor vizuale.

Festivalul D-BUTAN-T, ediția a IV-a

Teatrul „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe a dat startul înscrierilor pentru cea de-a patra ediţie a Festivalului Naţional D-BUTAN-T, dedicată tinerilor coregrafi.

Conducerea teatrului, a anunţat, luni, că festivalul va avea loc în perioada 13-19 octombrie, iar la acesta pot participa coregrafi debutanţi, respectiv absolvenţi ai facultăţilor de teatru din ţară, masteranzi şi doctoranzi care au absolvit studiile cel mai devreme în anul 2017.

Criteriul de selecție a spectacolelor participante: coregrafia să fie realizată de un coregraf debutant.

Vom selecta 5 spectacole, promovând astfel 5 coregrafi debutanți din întreaga țară. Selecția producțiilor participante se va baza pe transmiterea spectacolelor filmate, nominalizarea coregrafului și a CV-ului acestuia.

Coregrafii debutanți eligibili sunt cei care au absolvit facultatea/masterul/doctoratul de teatru/coregrafie cel mai devreme în anul 2017.

Așteptăm înscrieri până pe data de 1.09.2019, pe mail: pr@tam.ro, secretarliterar@tam.ro, manager@tam.ro

sau în format fizic la adresa: Str. Korosi Csoma Sandor nr. 10, Sfântu Gheorghe, Covasna.

 

Concurs Național de Arta Actorului ,,În memoriam Diana Cheregi”

Concursul Național de Arta Actorului este un proiect ce face parte din categoria proiectelor cultural-artistice, inițiat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și are ca scop principal revitalizarea vieții culturale studențești în Constanța prin promovarea și valorificarea artei actorului dar mai ales a tinerilor studenți din instituțiile de învățământ superior de profil.  Pentru anul 2019 evenimentul se va realiza in memoriam Diana Cheregi  fostă actriță pe scena constănțeană, profesor la Universitatea Ovidius.

Concursul se adresează studenților de la facultățile de profil din țară. Vor fi apreciate  – talentul naturalețea, autenticitatea, originalitatea, sinceritatea, puterea de a transmite dincolo de rampă stări, senzații, sentimente, dicția, impostația, glasul, frazarea, expresivitatea.  În fiecare zi vor avea loc workshop-uri cu tematicile zilei respective (mișcare scenică, vorbire, canto, actorie, teatrologie) cu un specialist în domeniu. Se va oferi astfel candidaților un mijloc de dezvoltare personală ajutându-i să păşească într-un univers nou, unic, creat cu scopul de a fi un mediu propice dezvoltării lor. Se va permite conectarea cu sine  și cu ceilalți, într-o competiție nouă sub această formă de workshop-concurs desfășurat  în perioada 27 iulie -1 august .

Cele cinci secțiuni sunt:
– Arta actorului
– Vorbire
– Mișcare
– Canto
– Teatrologie

Deadline: 15 iulie 2019.

Regulamentul concursului, fișa de participare și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal se regăsesc la adresa:

https://cctb.ro/concursul-national-de-arta-actorului-in-memoriam-diana-cheregi/?fbclid=IwAR0uc0jLOmx-NqyZKj3v7u00SPBdk1tlBz7Rstvw91f47ebwEWjdvbSMJxc

Coordonator jocuri și activități pentru copii

Poți lua joaca în serios?

Dacă ideea de a sta câteva ceasuri printre cei mici ca cel care îi ghidează în cele mai năstrușnice jocuri și activități nu te sperie, ci dimpotrivă, te încântă, te invotăm să ne cunoaștem.

Orice pasiune precum actoria, dansul, sportul, pictura sau micile meșteșuguri îți va fi de folos în colaborarea pe care ți-o propunem.

La noi vei găsi un mediu de lucru plăcut, iar eforturile îți vor fi răsplătite.

Așteptăm CV-ul tău pe adresa: rezervari.carnavalparty@gmail.com

Open Call: Moving Images International Video Dance Festival (Nicosia, Cyprus)

MOVING IMAGES | 9-17 November 2019

Deadline: 15​ July 2019

We are happy to introduce our fifth edition of MovImages – an International video dance festival organized by Dance Lab Nicosia in collaboration with Egomio Cultural Centre. You can visit our website www.dancelabnicosia.com​ and find out who participated in our previous editions of Moving Images.The festival does not cover any travelling costs but we are happy to give invitation letters to all selected artists to facilitate funding for air tickets.

All participants will receive a certificate of participation which will be sent by e-mail at the end of the festival.

 

Videodance should be sent via online video link- vimeo or youtube only for the application. In case of selection you can send also by Dropbox and the festival team can download .

 

Length

 • You can apply short​ videodances​ not more than 12’min.
 • Medium-length ​films ​should be 13’-30’.
 • There ​is no time ​limitation for ​feature-length dance films ​and ​documentaries

 

Video Selections

The final selection of the videos will be announced by ​5TH OF August, 2019

Terms and Conditions

 • Participants must be 18 years old to apply.
 • By submitting a film, you agree that if the film is accepted for screening, short excerpts of it, still images or music may be used by MovImages or third-party claims in trailers or other video materials promoting MovImages videodance festival , 5th edition.
 • The participants confirm and guarantee to hold all the copyrights and the authorization of the performers, artists and the crew involved in this whole work in order to apply to the Open Call.
 • You agree to indemnify and hold harmless Moving Images Festival and its representatives from any and all claims, actions and judgments, including all costs of defense and attorney´s fees against any third-party.
 • IMPORTANT| Title appears at the beginning of your videodance and all credits appear at the end of your film.

 

Entry Fee

There is no entry fee for Moving Images

 

Find out more at https://www.dancelabnicosia.com/

I WANT YOU… ÎN ECHIPA DE LA CINEMA ELVIRE POPESCO!

OFERTA DE STAGIU

Stagiu de 6 luni (17 iunie – 16 decembrie), part-time (aproximativ 4 ore pe zi), la sediul Institutului Francez (Bd Dacia nr 77, Bucureşti). Program flexibil în funcţie de disponibilitatea candidatului şi de nevoile echipei.
Sarcini principale
Sub coordonarea responsabilei sălii de cinema Elvire Popesco a Institutului Francez, stagiarul/stagiara va contribui la următoarele aspecte legate de funcţionarea sălii:
PROGRAMARE
· ajutor ocazional în programarea filmelor și festivalurilor: cautarea informaţiilor despre filme, contact cu distribuitorii, recepționarea și expedierea copiilor filmelor, aspecte logistice
· ajutor ocazional pentru a întâmpina publicul la cinema pentru evenimente speciale: premiere, deschideri de festivaluri;
· subtitrarea manuală a filmelor în timpul proiecțiilor, în funcție de necesități (formare prealabilă asigurată).
ADMINISTRAŢIE
· pregatirea rapoartelor săptămânale pentru distribuitorii de film;
· asistenţă în gestionarea facturilor sau redactarea contractelor
· asistenţă în gestionarea cererilor de închiriere pentru sala Elvire Popesco și Atrium
· traduceri;
· alte sarcini administrative.
COMUNICARE
· ajutor în redactarea și corectarea broșurii cu programul lunar al cinematografului
· difuzarea broșurii în oraș;
· ajutor ocazional pentru comunicarea pe rețelele sociale și în presă;
· publicarea programului pe site-urile dedicate (Eventbook, Cinemagia, etc.)
Profilul pe care îl căutăm:
· student(ă) / tânăr(ă) absolvent(ă) cu locuinţa în București, de preferință având deja cunoștiințe de bază ale sectorului cinematografic din România (distribuitori și festivaluri);
· pasionat(ă) de cinema și dornic(ă) să descopere cum funcționează unul dintre cele mai de succes cinematografe independente din România;
· responsabil(ă), deschis(ă), autonom(ă), dar capabil(ă) să lucreze alături de ceilalți membri ai echipei cinema (coordonatore, casiere, proiecţionişti);
· principala limbă de lucru este limba română, dar cunoștințele medii de limbă franceză sunt obligatorii (nivel minim B1);
· disponibil(ă) pentru o perioadă de 6 luni incepând în mod ideal din 17 iunie, cu un aranjament flexibil al săptămânii de lucru (aproximativ 20 de ore pe săptămână, mai mult în perioadele intense);
· stagiul beneficiază de o mică remunerație orară;
Te recunoşti? Trimite un CV + o scurtă scrisoare de motivaţie, care să includă un paragraf despre un film văzut recent care te-a impresionat, pe adresa ioana.dragomirescu@institutfrancais.ro până pe 5 iunie 2019.
Ai întrebari? Scrie-ne pe aceeaşi adresă!

Casting Teatrul Stela Popescu

Casting pentru proiectul MĂTRĂGUNA, adaptare după Niccolo Machiavelli, regia și adaptarea Alexander Hausvater

 

Sunt invitați să participe actori tineri (sub 35 ani) într-un proiect cu atmosferă burlescă care îmbină stilul commediei dell’arte cu muzică, coregrafie, proiecții care să aducă în actualitate binecunoscuta comedie a lui Niccolo Machiavelli.

Toți candidații trebuie să trimită CV. Acestea se vor trimite pe adresa de mail ioana.macarie@teatrulstelapopescu.ro până vineri, 24 mai 2019. Selecția se va face la audiții.

Curriculum trebuie să conțină, în afară de experiența profesională, și următoarele informații:

– vârstă

– studii

– hobby-uri, abilități (canto, jonglerie, acrobație, picioroange, instrumente muzicale, etc.).

În plus, vă rugăm să trimiteți 1 fotografie.

Castingul va avea loc în data de 27 mai 2019, începând cu ora 11, și 28 mai 2019, începând cu ora 11, la sediul Teatrului Stela Popescu – Palatul Național al Copiilor, Sala Studio.

Candidații vor trebui să pregătească:

 1. 1 text comic la alegere, cu durată maximă de 2 minute
 2. 1 moment ce include și un cântec, cu durată maximă de 2-3 minute.

Repetițiile vor avea loc în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2019, full day (2 timpi). Premiera spectacolului va avea loc în prima parte a lunii noiembrie, La Palatul Național al Copiilor, Sala Mică.

 

Alte detalii, la telefon 0722 644395 – Ioana Macarie

Concurs internațional de realizare a mascotei lui Prichindel

Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia lansează concursul internațional de realizare a mascotei lui Prichindel

Tema concursului: Mascota lui Prichindel

Scopul concursului: Realizarea unei imagini reprezentative, pornind de la denumirea instituției: Teatrul de Păpuși „Prichindel”, care să se concretizeze într-un obiect tridimensional fix, ce va fi amplasat în foaierul teatrului, cu dimensiunile de 1,80 m înălțime, 1 m lățime și un costum, cu aceeași imagine, care să poată fi îmbrăcat de un actor (dimensiunile se vor stabili ulterior).

Adresabilitate: scenografi, artiști plastici, designeri

Regulamentul de participare:

 • Realizarea unui proiect al mascotei teatrului, care să conțină:

Schița 1 pentru mascota-obiect, pe scară de 1/1, care să conțină detalii legate de materiale, culori necesare pentru realizarea propriu-zisă

  Schița 2 pentru mascota-costum-mască, care să conțină tipul de material, culorile, în funcție de soluția oferită – mască sau machiaj, propuneți soluții pentru realizarea acestora

 • Schițele trebuie să fie transmise/depuse la adresa teatrului: Trandafirilor nr.9, cod 510117, Alba Iulia, jud. Alba, până la data de 30 iunie 2019 (data poștei)
 • În pachetul care va conține schițele se vor transmite, într-un plic sigilat, datele de contact ale autorului: nume și prenume, număr de telefon și adresă de e-mail, cv profesional.
 • Atât pe plic, cât și pe spatele schițelor se va trece un motto.
 • Disponibiltatea pentru colaborare, în baza unui contract, cu teatrul, în vederea realizării efective a celor două obiecte.

Lucrările vor fi jurizate de un juriu format din:

 • 1 scenograf
 • 1 regizor artistic
 • 3 reprezentanți ai teatrului
 • 1 reprezentant al Consiliului Județean Alba
 • 3 elevi de gimnaziu și liceu

Cel care va fi desemnat câștigător al acestui concurs va semna un contract pe drepturi de autor în vederea realizării propriu-zise a celor două obiecte – mascotă. Suma contractuală va fi negociată ulterior, în funcție de complexitatea obiectelor și de timpul efectiv de lucru necesar realizării acestora.

Teatrul de păpuși dispune de mână de lucru – tâmplar și croitoreasă, disponibilă pentru realizarea mascotei și/sau costumului, dacă este nevoie.

Rezultatul concursului va fi afișat pe site-ul teatrului și pe pagina de facebook, în termen de 14 zile de la data jurizării.

Condițiile de participare:

 • Să fie absolvenți de scenografie, arte plastice și design
 • Să respecte regulamentul de participare și termenele de expediere.
 • Să aibă disponibilitate de lucru în perioada imediat următoare declarării proiectului propus drept câștigător.

Monteur – Internship cu posibilitate de angajare

Internship pentru 3 luni, cu posibilitate de angajare.
Te-ai săturat să fii tot timpul “ăsta mic”, cel care trebuie să “tacă, să caște ochii și să învețe“? Vrei ca opinia și ideile tale să conteze la locul de muncă?
Atunci we’re a match.
Ce cautam?
E simplu: Căutăm un monteur priceput, care să știe să spună o poveste în imagini. Vrem să debordezi de entuziasm, de curiozitate, de spirit de inițiativă și să nu-ți fie teamă să își depășești atribuțiile.
Un pic despre noi:
Mekanism Media este o companie multimedia independentă, specializată în filmul documentar. A fost înființată în 2016 de Laurențiu Garofeanu.
http://www.mekanism.media/
Laurențiu Garofeanu este producător de conținut video cu aproape 20 de ani de experiență în domeniu. De-a lungul timpului a colaborat cu HBO, Discovery Channel, TLC și mulți alții.
http://www.laurentiugarofeanu.com/about/
Dacă te regăsești în cele de mai sus, hai să ne cunoaștem!
Așteptăm CV-ul tău la anca@mekanism.media, alături de câteva cuvinte prin care să ne convingi de motivația ta.

in : v z b l festival – Open Call for Residencies (Timișoara, Romania)

A three-week residency program for Romanian and international artists is waiting for you to apply!

If you want to create collaborative and participatory works, this is the chance. From visual arts to performance, from theater to dance, music, painting, sculpture, photo, video, installation and literature or more experimental forms, every means of expression is welcome. The residencies will take place between 16th of August and 9th of September.

in : v z b l festival will take place on 6th, 7th & 8th of September in Timișoara, Romania. The core values of our festival are solidarity, dialogue, respect and dignity. We expect artists to share these values and take them into consideration in creating their works. in : v z b l festival is meant to be a platform for expression for people from different vulnerable groups to become more visible. Romanian artists that apply should have a personal connection with Timișoara that they can justify in the motivation letter. This can be anything from having lived or worked here or the first kiss at age 15, we are looking for Romanian artists that can have a personal subjective view of the city.

Artists will work together in teams made out of 1 Romanian artist, 1 international artist and 1 crafts person. By crafts persons we mean active creative entrepreneurs that often cross the line between art and craft and are active in Timișoara’s creative industries market. The teams will have our full support to connect with the local community and create a work in public space during the festival.

in : v z b l festival and the residencies are part of the Timișoara 2021 – European Capital of Culture program. Transport, accommodation, meals, production and a stipend are provided by the festival. And we promise to take the best care of you!

Apply before the 30th of May by sending a CV, a portfolio or links to previous works and a motivation letter with a project proposal for in : v z b l festival. To apply or for any questions write to us at invzbl@solidart.online . All applications, successful or not, will receive an answer before the 15th of June.

Find out more at https://www.facebook.com/invzblfestival/posts/399789250874231

Crew For Short Documentary

British filmmaker making a short documentary either in mid June or mid to late July is looking for:

 • a competent camera-person/cinematographer, with their own kit; it would be very helpful to see examples of their current work, and
 • a driver who can translate from English to Romanian and vice versa who could assist with anything that needs doing regarding the production whilst we are in Romania,

to film in Bucharest, Brasov and Bacau over 7-10 days.

These roles may suit recent graduates who are now free from study, looking to add to their showreel.

This is a personal project, but a one off payment and some expenses will be paid for both roles. If you are keen but are unsure about the dates please still get in touch because our plans are not set until crew has been arranged. I want to make a positive film that has a unique viewpoint and this will be enhanced with a strong UK and Romanian collaboration.

For further details please contact: domnamaggie18@yahoo.com

Junior producer/ asistent de productie

Casa de productie de filme de fictiune, documentar si scurt metraj cu un portofoliu de proiecte in crestere angajeaza junior producer/ asistent de productie.

 

Va rugam trimiteti CV + scrisoare de motivatie + foto pe email la bon4ton@yahoo.com

Asistent manager de casting

Esti pasionat/a de lumea Castingului, a reclamelor si sedintelor foto? Vrei un job full time?Trimite ne un CV !

Iata ce presupune Job ul de asistent manager de Casting:

– primeste si analizeaza scenariul/brief ul de casting

– propune actori, figuratie simpla, speciala pentru casting conform brief ului

– colaboreaza cu directorul de casting si cu producatorul proiectului (sedinta foto, reclama tv, film, sitcom, telenovela, etc.) pt a transmite propunerile optime

– organizeaza si coordoneaza castingul

– intretine, actualizeaza si updateaza in permanenta baza de date cu actori, figuratie, modele

– mentine o buna relatie cu persoanele din baza de date

– realizeaza alte activitati administrative la cererea directorului de casting/clientului

Cerinte:

– experinta in domeniu este necesara.

– disponibilitate full time

– cunostinte operare PC (Word, Excel, PowerPoint)

– aptitudini de comunicare scrisa si orala in cel putin o limba de circulatie internationala (engleza/franceza)

– atitudine pozitiva, energie si entuziasm (ne plac persoanele active!)

– abilitatea de a efectua mai multe actiuni in acelasi timp, de a lucra sub presiunea deadline-urilor

– spirit de echipa, organizat

– disponibilitate pentru program prelungit

Va oferim:

– contract de munca perioada determinata, cu posibilitate de prelungire pe perioada nedeterminata

– salariu fix plus prime motivante pentru anumite proiecte

Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita un CV la adresa office@newmediacasting.ro

INTERNATIONAL WORKSHOP FOR DANCERS (25 May – 2 June 2019)

PERFORMING SOUNDSCAPES

25 May – 2 June 2019

CINETic is organizing an international experimental CHOREOGRAPHIC WORKSHOP, with a team of artists, choreographers, anthropologists, animators and sound specialists, over the course of a week at the end of May. The results of the workshop will be presented in the form of a public performance at Club CONTROL on June 2nd 2019.

We are looking for 6 confirmed dancers. No style restriction.

You should be willing to work on an improvisation basis, and to develop your own body/gesture repertoire for dance.

The workshop is based on a listening soundscape experience, starting from field recordings taken around Văcărești Lake. What does sound create in you? How does it initiate your movements?

You will work with digital sensors that allow you to control your sound surroundings. See: http://ismm.ircam.fr/riot/ & previous experiments: http://www.littleheartmovement.org/?p=1491

You will work in parallel with the Animation Worksheep Special Session – a team of motion graphics designers and animators who will draw scapes which evolve with sound and movement.

Your activity will take place at CINETic in three phases:

       25/26/27th May 2019 – dance / impro / listening

       28/29/30th May 2019 – interacting with technology

       31st May 2019 /1st/2nd June 2019 – putting it all together for the final performance

 

APPLICATIONS: secretariat.cinetic@unatc.ro (CV + short letter of intent)

Contact: Elena Belciu, programs coordinator at CINETic – 0746230481 or elena.belciu@unatc.ro

YOU WILL BE WORKING WITH:

Anne Dubos is an anthropologist and a transmedia artist. Her research focuses on both fundamental objects (such as Indian aesthetics, cognition, praxeology) and the design of experimental devices for theatre and dance. Since 2005, Anne Dubos traces the study of the history of Indian theatres and highlights the variety of techniques of the body of the actor. In search of new paradigms, she questions today the emergence of new theories on the perception of movement and cognition. She founded the company Little Heart Movement, in which dancers, actors, digital artists, engineers, computer scientists, singers, musicians, anthropologists, geographers, architects, psychologists and (bio) mechanics collaborate. In Paris as well as in India, she organizes interdisciplinary workshops where each actor is invited to improvise within a recording device, both as an author and as an interpreter of the trace that it forms with its body within the common space of a collective framework narrative. Website: http://www.littleheartmovement.org

Frederic Bevilacqua is head of the Sound Music Movement Interaction team at IRCAM – Centre Pompidou. His research concerns sound, music, and movement interaction, from modeling to applications (music, dance, pedagogy, gaming, rehabilitation).

Bertrand Signorelli is a Nantes-based motion designer.

Harry Powell is a motion designer.

Grigore Burloiu is a researcher at the CINETic center, heading the Sound-Light Digital Interaction Lab, and coordinating the recently established Interactive Technology for Performing and Media Arts MA programme. His research interests include motion sonification and interactive music systems.

Vlad Ilicevici is the coordinator of the Digital Animation Lab at CINETic and founder of the Animation Worksheep, an educational platform aimed at creating a solid animation community in Romania. Vlad is also a screenwriter, director & producer for his small animation studio, based in Bucharest. Last but not least, he is currently writing and shouting some Rock’n’Roll demented fairy tales with his progressive post traumatic blues quartet, Orkid.

Call for Graphic designers

Concurs concept grafic pentru afișul ÎNTÂLNIRILOR INTERNAȚIONALE DE LA CLUJ, 2019

Teatrul Național „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca lansează un CONCURS DE CONCEPT GRAFIC.

Invităm studenții și absolvenții Universităților de Arte să participe la crearea identității vizuale a ediției a IX-a a Festivalului Întâlnirile Internaționale de la Cluj, cu tema ÎMPREUNĂ, din perioada 8-13 octombrie 2019.

Conceptul vizual al fiecărui afiș de până acum a avut ca direcție ilustrarea temei din anul respectiv. Puteți consulta site-ul instituției pentru a vedea și înțelege conceputul folosit până acum, dar și pentru a vă familiariza cu scopul și obiectivele proiectului nostru aici:

http://www.teatrulnationalcluj.ro/…/intalnirile-internatio…/

Ca direcție de creare a afișului de anul acesta, dorim ca identitatea vizuală să fie una care să pună în valoare atât tema ediției, cât și elementul de sărbătoare. Deoarece Teatrul Național din Cluj-Napoca sărbătorește o sută de ani de existență ca instituție de cultură emblematică a țării, Festivalul își propune să sărbătorească, ÎMPREUNĂ cu toți cei care împărtășesc dragostea pentru teatru și credința în puterea artei de a înnobila lumea contemporană prin arta spectacolului.

Căutăm o imagine vie, care să transmită energia și transformarea permanentă a scenei teatrului. Folosirea elementelor teatrale este recomandată doar în măsura în care creatorul le consideră necesare, însă reprezentate într-un mod cât mai original și de impact.

Acest concurs își propune să deschidă calea unor noi și promițătoare colaborări cu tineri graphic-designeri profesioniști, pentru proiectele Teatrului Național din stagiunile viitoare.

CERINȚE: fiecare participant poate propune un număr maxim de 2 afișe (tehnică la alegere, mărime afiș 60/90 cm, în format JPG), o scurtă descriere a viziunii sale și un CV. Elementele folosite în realizarea afișului nu trebuie să fie purtătoare de drepturi de autor, iar creatorul trebuie să prezinte doar propuneri originale, în nume propriu sau colectiv.
Afișul trebuie să conțină ca elemente obligatorii: logo-ul Teatruluiui, logo-ul Festivalului, titlul ÎNTÂLNIRILE INTERNAȚIONALE DE LA CLUJ, subtitlul ÎMPREUNĂ, perioada de desfășurare 8 – 13 octombrie 2010, pe care le puteți descărca accesând linkul http://www.teatrulnationalcluj.ro/…/concurs-concept-grafic…/

Perioada de desfășurare a concursului: 25 aprilie – 30 mai 2019.

Câștigătorul va fi anunțat public în data de 7 iunie 2019.

Juriul va fi format din Mihai Măniuțiu (managerul Teatrul Național), Ștefana Pop-Curșeu (director artistic), Horea Avram (critic de artă, lector universitar) și echipa de Marketing, Comunicare & PR a Teatrului Național.

Varianta câștigătoare va fi remunerată.

Toate materialele vor fi trimise la adresa de e-mail: delia.oancea@teatrulnationalcluj.ro, cu subiectul CALL for GRAPHIC DESIGNERS.

Pentru orice detalii vă rugăm să o contactați pe Delia Oancea, la adresa de e-mail: delia.oancea@teatrulnationalcluj.ro.

Casting call – Short film

Studenta la master la University of East London, sectiunea de Filmmaking, organizez pentru dizertatie un scurt metraj numit ‘Sanziana – The cursed flower’, avand o durata de aproximativ 15 minute.
Se cauta actori pentru casting-ul scurtmetrajului, ce va fi jucat in limba romana.
Auditiile vor avea loc pe 16-17 martie 2019, iar caracteristicile rolurilor principale sunt:
Femeie (varsta personajului 24-28 ani)
Femeie (varsta personajului 45-55 ani)
Barbat (varsta personajului 20-25 ani)

Fiind un proiect cu bugetul de maxim £800, rolul nu va fi platit, dar se va asigura transportul si mancarea pe durata zilelor de filmare. Dupa editare, scurtmetrajul va fi trimis la festivaluri de film, dar si actorilor in caz ca doresc sa il foloseasca pentru un showreel.

In legatura cu productia in sine, filmarile vor avea loc la inceputul lunii iulie 2019, in Siriu (100 km de judetul Buzau). Se va trimite scenariul cat mai curand posibil, iar ulterior, cand vom stabili zilele exacte de filmare, se va trece prin scenariu cu actorii si li se vor explica viziunea pentru acest proiect si rol, cine este personajul, care sunt setting-ul si actiunea si contextul in care este pus.

Avand in vedere durata scurtmetrajului, perioada de filmare ar dura 4-5 zile pentru cele doua femei in roluri principale si 1 zi pentru rolul barbatului.

Rezumatul scurtmetrajului:

Sara is back to Romania to go on her long-wished expedition with her boyfriend Bogdan. She is travelling in her car to meet him first, but her journey involves her travelling through fairy forest. While traveling her car breaks down at midnight in the forest. While looking for a mechanic she comes across Stella, a woman who lives with her son, Ioan in the forest. She offers Sara to stay at the villa for the night. They both have a glass of wine when they start hearing sounds of people dancing from the forest. Stella and Sara go and watch the ‘dance of the fairies’. While seeing the dance, one of the dancers gives both a yellow flower. Back home Sara puts the flower on the bedside table next to her. Next day Sara wakes up feeling abused and tries to find out what happened the previous night.

Detalii:
Film Director: Florina Carpenaru
E-mail address: carpenaf@uni.coventry.ac.uk
Phone number: 0731776380 or 00447547872382

Apel – Cave immersive

Un laborator de improvizație  se va articula în jurul unei camere imersive 3D care permite interacțiunea între o imagine 3D stereoscopică și obiecte, păpuși, marionete. Este vorba de o cutie dispunând de 3 pereți și un sol pe care o singură imagine de 360° est împărțită și proiectată.

 

Scopul acestui laborator este pur experimental. În paralel  cu confecționarea  unui decor virtual – care va putea fi sau abstract sau realist – exercițiul va permite participanților să exploreze  posibilitățile infinite ale unui decor care poate de asemenea conține obiecte animate ce pot  interacționa cu marionetele în funcție de mișcările lor sau de acțiunile lor. De fapt senzori de mișcare vor putea fi aplicați pe obiecte, marionete, actori. Astfel, în funcție de manipularea marionetistului, va fi posibilă o evoluție a decorului.  Tehnica de confecționare a imaginilor va fi posibilă prin  utilizarea unui program de dezvoltare dedicat industriei jocurilor video care este gratuit pentru utilizarea sa de bază : „Unity”. O canava ”template” de bază va fi furnizată participanților cu scopul de a le permite rapid să-și lase liberă imaginația și să poată experimenta.

 

Animatori: Armand Richelet Kleinberg (Belgia) și Radu Dinulescu

 

Laboratorul va avea loc zilnic la sediul CINETic

București, str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2, București.

în perioada 05 – 11 iunie 2019 între orele 09 – 13 și 17 – 20

Informații și înscrieri:

Radu Dinulescu +40 745 07 66 99, E-mail: d.radu1956@gmail.com

Call for applications – Summer Media Studio 2019: Actor in Film

From 23rd of June to 5th of July, 2019 students from different EU film and media higher schools and independent young professionals will meet at „Summer Media studio” for the 21st time. Every year we select a different topic to focus on the workshop. The main topic for this year is „Actor In Film”. The participants will focus on director-actor collaboration on film set, the influence which actor’s presence is able to make on set, analyze different techniques of teamwork. The workshop is divided in two parts – theoretical, where participants attend theoretical seminars, and practical, where participants shoot their short film.

 

SMS is an annual workshop for film students and early graduates. This year SMS is will take place in Lithuania in the mid-June to beginning of July. With the assistance of professional trainers and consultants, international shooting crews improve their scriptwriting, directing, cinematographic, editing, sound designing, producing and presentation skills through all the stages of filmmaking: preparation, script development, shooting, editing and postproduction.

 

SMS focuses on the most essential and relevant subjects of films, searching for new important topics, which would explore theoretical and practical knowledge of young Audiovisual arts students in the field of the professional cinematography. It is an intensive two-week workshop, which includes theoretical part with lectures given by experienced lecturers and a practical part: filming in international crews. The events will be lead by the industry professionals – actor Zachary Spicer (US) director, scriptwriter Jonathan Tammusz (UK) and director Marija Kavtaradzė (LT).

 

The workshop provides students with an opportunity to improve their professional and Personal skills, expand their vision and point of view, learn new ways of making films and Uncovers new talents.

Workshop activities are divided into three periods:

-4 days of intensive seminars and lectures (pitching sessions, lectures, consultations);

‐4 days focusing on practical work (shootings);

-4 days of final review (editing, postproduction, screening and evaluation);

 

The workshop will take place in Neringa which is one of the most beautiful resort areas at the Baltic seaside. It is an exceptional place of recreation with unique nature and specific culture, which inspired and continues to inspire artists throughout the world. Curonian Spit is on the UNESCO World Heritage List as a site of cultural landscapes that has many natural and cultural values. It is an exceptional place for recreation with unique nature and specific culture, which inspired and continues to inspire artists throughout the world. SMS participants will shoot their short films in Neringa region.

 

The registration to SMS is open until 10th of May.

The participation fee for „Summer Media Studio 2019“ is 360 EUR, including tuition, accommodation, local travel and meals.

More information on the lectures, schedule, application procedure: http://www.summermediastudio.lt

Casting reclamă

Cautam tineri 17-25 ani, pentru o reclama la cafea.

Filmarea se desfasoara in perioada 14 – 18 Mai 2019 (o singura zi)

Remuneratia: 350 lei

Persoanele interesate sunt rugate sa aplice online la adresa: https://newmediacasting.ro/casting-calls/194?fbclid=IwAR22sIIxwXxeDP01SlcOWGRCElkfVOO5TdSEpRKG2QLKRJTs0GUw_GXPRLE

 

TelepART— Mobility Support Platform

TelepART Mobility Support promotes opportunities for performing artists to travel and perform internationally. It is an easy and quick micro-funding format aimed for emerging and semi-established professional artists.

The grant is intended for travel and accommodation costs up to EUR 1000 and the funding decision is made within two weeks from the application.

The platform is permanently open to applications, which can be submitted by individual performers; groups; representatives of performers, such as agencies; or event organisers. Applicants will be notified of the decision within two weeks of submitting the application.

Funding may be granted for travel, accommodation and shipping costs. Starting from €100, the support is limited to a maximum of €1,000.

The grant must not represent more than 50% of the total cost of the production. Total production costs include travel, accommodation and shipping costs, performance fees and other performance related non-fixed costs (i.e. the technical staff for the performance), all including VAT. This rule assures that the travel budget is in balance with the size of the event.

The Performer must receive a reasonable compensation for their work (“performance fee”).

Daily allowances, meals, etc. are neither supported by the programme nor included in the “Total costs of the production”.

Please apply here: http://www.applytelepart.com/apply/

Working  Title  Film  Festival: call for films and for producers-directors meeting

The call for entries for the 4th edition of the Working Title Film Festival is open. It will be held in Vicenza (Italy) from the 1st to the 5th October 2019.

Deadline for submissions: July 15th 2019.

Download:

CALL FOR ENTRIES WTFF4 (ENG)

APPLICATION FORM FILM COMPETITION (ITA/ENG)

APPLICATION FORM “WORK IN PROGRESS” MEETING (ITA/ENG)

Preselecție pentru GALA TÂNĂRULUI ACTOR-HOP

Preselecția pentru GALA TÂNĂRULUI ACTOR-HOP, a XXII-a ediţie,va avea loc în perioada 11-13 iunie 2019, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Sala Media, anunță UNITER.
Apelul este adresat tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licență), cu vârsta până la 33 de ani.
Candidaţii trebuie să trimită la adresa de email doina@uniter.ro:
⦁ un curriculum vitae
⦁ copie după diploma de absolvire
⦁ fotografie (portret, rezoluţie 300 dpi)
⦁ titlul exercițiului prezentat.
Data limită de înscriere: vineri, 31 mai 2019.
Ediția a 22-a a Galei Tânărului Actor HOP are ca temă Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual şi se va desfaşura sub bagheta cunoscutului coregraf şi dansator Gigi Căciuleanu.
Argument pentru alegerea temei:
DansActorul, chiar dacă a apărut ca protagonist al Teatrului-Coregrafic, nu este în mod necesar, şi în exclusivitate, actor al unei piese folosind numai mişcarea. DansActorul poate fi, cu atât mai mult, un şi mai performant actor al oricărui tip de spectacol teatral.
Toţi marii regizori utilizează, din ce în ce mai des, mişcarea în spectacolele lor: fie că fac apel la specialişti în coregrafie pentru „mişcarea scenică” fie că o concep şi o realizează ei înşişi.
Astfel mişcarea, pe lângă faptul că devine pe zi ce trece un mijloc major şi de sine stătător de expresie artistică, nu poate decât să fie un partener cu rol egal al cuvântului rostit.

Verbul-Acţiune nu exclude Verbul-Vorbă. Dimpotrivă.
(textul integral, „Teatru coregrafic / DansActorul – ca fenomen al teatrului de viitor”, poate fi citit pe www.galahop.uniter.ro)

Anul acesta, pentru ambele secţiuni: Individual şi Grup, preselecția va consta în două probe:
1. Prezentarea unui moment de mișcare și text pregătite de concurent (maximum 5 minute la secţiunea Individual şi maximum 10 minute la secţiunea Grup)
Concurenții vor pregăti un moment de Teatru-Coregrafic. În construcția momentului, concurenții vor prezenta tratarea, prin mijloacele teatrului coregrafic, a unui text dramatic sau poetic, la alegere liberă, sub formă:
⦁ verbală
sau
⦁ non-verbală, putând beneficia de acompaniament sonor la alegere liberă (muzică, text înregistrat, zgomote etc.)
sau
⦁ mixtă – o combinare liberă a celor două forme precedente (verbal + nonverbal)

2. Un moment de improvizație de mişcare, sau de mişcare şi text pe o temă propusă pe moment (maximum 3 minute)
Componența maximă a unui grup – 7 persoane.
Toţi Candidaţii (Individual și Grup) trebuie să se prezinte la preselecţie cu:
⦁ eventualul suport sonor (muzică, text, zgomote etc) pe cheie USB, în cazul în care acestea nu sunt prevăzute „pe viu”
⦁ eventualele obiecte sau accesorii de care ar avea nevoie.

Școala de vară Dramaturgia cotidianului

Facultatea de Teatru și Film organizează în perioada 21-31 august 2019 a cincisprezecea ediție a Școlii de vară Dramatugia Cotidianului, dedicată atât studenților, cât și liceenilor pasionați de teatru și film.

În cadrul celor zece zile de lucru, vor fi oferite ateliere de dramaturgie, scenaristică și publicistică, susținute de profesori ai Facultății de Teatru și Film din Cluj și artiști invitați. Participanții vor învăța să scrie piese de teatru, scenarii de film, își vor dezvolta gândirea critică și capacitatea de a se raporta profesionist la un spectacol sau sau un film.

Relevanţa programului Dramaturgia Cotidianului – deja confirmată prin rezultatele ultimilor 14 ani – derivă din caracterul ei interdisciplinar și experimental, în care cercetarea antropologică şi de mentalităţi se extinde în creaţii artistice (scenarii de teatru şi film, eseuri, reportaje şi interviuri de presă scrisă şi de televiziune, filme de ficţiune, fotoreportaje). Programul se bucură de o recunoaștere națională și internațională fiind nominalizat, în 2007, la premiile UNITER, iar unele dintre producțiile participanților la tabără au fost puse în scenă și prezentate în festivaluri și competiții de prestigiu.

Proiectul din acest an este deschis, pe bază de competiție, elevilor de liceu și studenților. Pentru selecție, cei interesați pot trimite la adresa contact@teatrologie.ro, până la data de 1 iunie 2019 următoarele:

1.Scrisoare de motivație (max. 1 pagină).

2.Un eseu sau o cronică la spectacolul de teatru  sau filmul preferat, sau o piesa de teatru sau scenariu originale (se acceptă și un fragment de piesă sau de scenariu).

3.Formularul de înscriere completat, care poate fi descărcat de ::: aici :::

 

Școala de vară Dramaturgia cotidianului, ediția a XV-a, se va desfășura în Complexul Baru Mare al Universiății Babeș-Bolyai (jud. Hunedoara), iar costurile de participare (cazare, masă, transport Cluj-Napoca – Baru Mare și retur) sunt suportate de organizatori. Programul este susținut de către Universitatea Babeș-Bolyai în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

 

Pentru informații suplimentare:

Lect.dr. Daniel Iftene

E-mail: daniel.iftene@ubbcluj.ro, Tel: 0725330132

Figurație specială

Cautam un barbat cu varsta cuprinsa intre 25-40 ani de ani, referinta: Trainspotting – Ewan McGregor.

Data filmarii: 5 mai 2019

Remuneratie 850 lei

Persoanele interesate sunt rugate sa aplice online la adresa: https://connectcasting.ro/anunturi-casting/279?fbclid=IwAR2PjoRPa_Vl7GUK4r6UaPexHpEg4HbyxvrMN_ZsSEaIQ5WhqSwNyqfSro4

Categorie: Figuratie Speciala
Proiect: Videoclip – Institutul Cultural Roman
Vârstă (ani): 25 <> 40
Remunerație: va fi comunicata telefonic
Locație: Bucuresti
Dată Filmare: 05.05.2019
Difuzare: TV si online