Concurs ocupare posturi – Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” organizează în data de 11.10.2019, cu începere de la ora 12 (proba practică) la sediul său din Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 103, concurs în vederea ocupării următoarelor posturi:
– actor teatru gradul profesional IA, nivelul studiilor: superioare, din cadrul compartimentului Artistic – 2 posturi (sex masculin, sex feminin, vârsta maximă: 30 de ani); – actor teatru gradul profesional debutant, nivelul studiilor: superioare, din cadrul compartimentului Artistic – 1 post (sex masculin, vârsta maximă: 26 de ani); – scenograf gradul profesional IA, nivelul studiilor: superioare, din cadrul compartimentului Artistic – 1 post;

Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs: Pentru posturile de actor teatru gradul profesional IA – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: teatru și artele spectacolului
– vechime în specialitatea studiilor : minim 3 ani
– 1 actor (sex masculin), vârsta maximă: 30 de ani
– 1 actor (sex feminin), vârsta maximă: 30 de ani
– aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
– cultură teatrală
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica),

Pentru postul de actor teatru gradul profesional debutant

– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: teatru și artele spectacolului
– vechime în specialitatea studiilor : nu este necesară
– 1 actor (sex masculin), vârsta maximă: 26 de ani;
– aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
– cultură teatrală
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica);

Pentru postul de scenograf gradul profesional IA:

– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență în domeniul teatru și artele spectacolului: scenografie
– vechime în specialitatea studiilor : minim 3 ani
– experienţă ȋn domeniul scenografie de teatru: realizarea scenografiei pentru minimum 2 spectacole;
– cunoștințe scenotehnice și tehnice
– cunoștințe de operare PC
-abilități de comunicare și lucru în echipă, adaptare la stres, imaginație, creativitate, adaptabilitate
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica)

Calendarul de desfășurare a concursului:

– 30.09.2019 – data limită de depunere a dosarelor
– selecția dosarelor în maxim 2 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor
– rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs;
– proba practică: 11.10.2019, începând cu ora: 12.00

Mențiuni:

– Durata probei susținute de către candidat nu va depăși 10 minute
– Comisia își rezervă dreptul de a întrerupe candidatul și/sau de a solicita susținerea unui alt moment;
– În funcție de numărul de candidați, proba practică se poate derula pe o perioadă mai lungă de timp;
– proba interviu: data și ora susținerii probei interviu vor fi anunțate după proba practică (în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii primei probe).. Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba practică minimum 50 de puncte.
– notarea probei practice şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
– contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului primei probe și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
– soluționarea contestațiilor: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
– rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Pentru postul de scenograf: mapă de lucrări care să conțină:
– schiţe de atmosferă; – schiţe tehnice pe hârtie şi în format digital; – schiţe de costum pe hârtie şi în format digital; – randări 3D ale decorurilor;
– fotografii după machete ale decorurilor/ costumelor;

– proiecte video în format digital (CD sau Stick USB);

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 30.09.2019, ora 16, la compartimentul Resurse Umane al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 103.

Informatii suplimentare la telefon 0257280016 sau 0257280018, e-mail: resurseumane@teatrulclasic.ro – persoană de contact Elena Gemes.

 

Bibliografia și Cererea de înscriere se regăsesc la adresa: https://teatrulclasic.ro/cariere/?fbclid=IwAR2Z5VTP3U9-Tl_jp27GfAutsNgKSO1uUlNqUl_LuXLGOyY1LZw2JcoVxok

OPEN CALL for art & tech!

OPEN CALL for art & tech!

We are launching a new project and we are seeking new media artists. If you are using technology to push art in innovative directions, we want to see your work.

If your creative work implies animation, developing interactive installations, experimenting with virtual reality, augmented reality, video mapping, artificial intelligence, prepare a briefly & accessible way to show it to us, either as a link or as a digital presentation via email.

The projects received will be curated and the best ones showcased in our four-day festival at the following categories:

1. Augmented Reality
2. Virtual Reality
3. Video – Mapping
4. Interactive installations
5. Animations
6. Artificial Intelligence
7. Music & Tech
8. Fashion & Tech
9. Game Art

Our goal is to find and gather studios and freelancers that innovate in the artistic, cultural, scientific and educational fields. We focus on the interconnection between art, technology and society.

The project will work as a catalyst to raise awareness about the new media art culture while revealing, curating and exposing an emerging community of artists who create immersive experiences across the country.
We want to create a new context for those who participate to team up on collaborative projects in the future, in order to respond the audience’s desire for experiencing the potential of mixing art & technology.

Say hello at team@onenightgallery.com and send your project until September 30th!

Lucky Trimmer Seeks Short Pieces

Application Deadline // November 15, 2019

Show Dates // April 8-11, 2020

Location // SOPHIENSAELE, Berlin

LUCKY TRIMMER is seeking original short pieces. You’ve got until November 15th, 2019 to send us your best shot with an up-to-10-minute piece for review by our jury to take part in the LUCKY TRIMMER Tanz Performance Serie #28 held at the prestigious SOPHIENSAELE theatre in Berlin.

LUCKY TRIMMER accepts applications from anyone and anywhere during our open call period. Show us your solos, your duets, bring your whole dance crew. The only requirements are that

 • you are the choreographer or owners of the rights to the piece,
 • the piece is not a work in progress,
 • you do not require extensive technical support,
 • and the piece is TEN minutes or less

The application form can be found here: https://www.luckytrimmer.com/application-form/

Call for Volunteers

Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent

CALL FOR VOLUNTEERS

Ai vrea să te implici în festivalul nostru? Îți dorești să petreci timp într-un mediu creativ, alături de artiștii prezenți în #BFringe9? Acum ai ocazia!

Bucharest Fringe- Maratonul Teatrului Independent caută voluntari pentru cea de-a noua ediție, care se va desfășura între 10 și 20 octombrie 2019 la Teatrul Apropo, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr.8 ! Dacă ești pasionat de teatru și vrei să ne ajuți să continuăm încurajarea libertății de exprimare artistice și arta în toate formele ei, atunci te așteptăm în echipa noastră!

Trimite-ne un mail la adresa comunicare@teatrulapropo.ro pănă la data de 1 octombrie cu CV-ul tău și câteva rânduri prin care să ne spui de ce vrei să te alături echipei noastre, iar noi îți vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp posibil!

Te așteptăm alături de noi!

 

Casting Teatrul Masca

Teatrul Masca anunță debutul celei de-a patra etape a Programului Tineri la Masca (15 octombrie 2019 – 30 septembrie 2020).

Scopul principal al programului este „deschiderea” instituției către tinerii creatori și împrietenirea lor cu stilul teatrului nonverbal și al teatrului de stradă.

Căutăm patru tineri absolvenți ai facultăților de teatru (vârsta între 23-30 ani) care, alături de actorii Teatrului Masca:

vor beneficia de antrenamente specifice teatrului nonverbal și teatrului de stradă;
vor fi distribuiți în roluri consistente în spectacolele Teatrului Masca, în cadrul Stagiunii outdoor 2020 (mai-septembrie 2020);
vor avea șansa de a participa la turneele din țară și din străinătate;
vor fi remunerați pe perioada derulării proiectului cu o sumă fixă lunară, comparabilă cu salariul mediu al unui actor dintr-o instituție de spectacole din subordinea Primăriei.

Sunt disponibile 4 locuri (2 bărbați și 2 femei), selecția participantilor realizându-se în urma unui casting.

Acesta va avea loc în data de 7 octombrie, ora 11.00, la sediul Teatrului Masca.

Condiții minime de înscriere:

Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specializarea actorie/arta actorului
Vârsta – 23-30 ani;

În vederea înscrierii la casting, candidații vor trimite până în data de 1 octombrie următoarele informații pe adresa office@masca.ro:

Diplomă / adeverință studii
Scrisoare de recomandare (din partea unui profesor etc.)
CV actualizat
Fotografii de prezentare

*Mențiune: în condițiile cooptări în trupă se va solicita adeverința medicală care să ateste posibilitatea de a face față la efort fizic susținut.

Admiterea de LUNI, 7 octombrie, ora 11.00 ( de la sediul teatrului) va cuprinde proba practică și interviu. Candidații se vor prezenta la casting în costum de mișcare/ haine lejere.

Mult succes!!!

Manager de proiect – TIFF

📢Ne mărim echipa din Bucureşti!
Căutăm manager de proiect – organizare de evenimente culturale/ festivaluri/ proiecţii de film şi alte activităţi din aceeași sferă. Dacă îţi plac filmele şi vrei ca ele să ajungă la cât mai multă lume, trimite-ne CV-ul tău pe info@tiff.ro până pe 25 septembrie.
📌P.S. Experienţa în organizarea de evenimente e un (mare) atu.

Voice over

B1 TV angajează voice over.

Dacă vrei să intri în echipa noastră, trimite-ne un CV și unul sau mai multe fișiere audio cu vocea ta pe adresa de email angajare@b1tv.ro

Casting Teatrul Avanguardia

Teatrul Avangardia organizează pentru spectacolul “Sherlock Holmes și Jack Spintecătorul” a cărui premieră va avea loc în luna martie 2020.
www.TeatrulAvangardia.ro/Casting-Sherlock-Holmes
1. Actriță (25-30 ani) – rol principal
2. Actriță (35-40 ani) – rol secundar
3. Actriță (25-30 ani) – rol secundar
4. Actor (30-45 ani) – rol secundar
5. Actor (50 ani) – rol secundar
6. Actor (35-40 ani) – rol secundar
Castingul va avea loc în data de 24 septembrie 2019. Actorii interesați sunt rugați să trimită un CV și 5-6 fotografii pe adresa casting@teatrulavangardia.ro. Acestea vor trece printr-o selecție preliminară.
În urma centralizării înscrierilor si a analizei acestora de către producători și regizorul spectacolului Ricard Reguant, vom anunța via e-mail participanții la casting, cel mai târziu sâmbătă 21 septembrie.

Videograf

Ești o persoană creativă??

(citește mai jos)

– Te pricepi și ai talent la filmare și editare video?

– Îți dorești să crești în acest domeniu odată cu noile tehnologii video?

– Îți place să înveți lucruri noi și ai flexibilitatea de a te adapta din mers?

– Îți place ideea de a lucra cu alți creativi într-un mediu fun și provocator?

– Ești punctual și îți place să lucrezi nu doar creativ, dar și organizat/ordonat?

Ai raspuns cu DA la întrebările de mai sus? Dacă da, te vrem în proiectul nostru!

FollowArt Production este o echipa dinamică de content creation și storytelling focalizată pe producție video. Este un proiect nou, format dintr-o echipă de tineri ambițioși, alături de care poți să crești personal și profesional. Noi venim cu trainingurile și toolurile necesare care te vor ajuta să-ți dezvolți creativitatea. Căutăm persoane care să lucreze full time alături de noi, în sediul nostru din București.

Trimite-ne un mail pe info@followart.ro, în care să detaliezi experiența, să ne lași link-uri cu câteva montaje realizate de tine și să explici de ce te-ar interesa să vii la noi.

Call for actors -El Comandante Junior

Vrei să faci parte din noul capitol al poveștii El Comandante? Noi îți dăm șansa! Hai să fim parteneri și să construim împreună cel mai nou concept de party cu actori, pentru actori și despre actori.

Persoanele intereate pot aplica online la adresa: https://www.facebook.com/job_opening/2909421759072642/?source=post

Figurație simplă – reclamă TV

Cautam tineri (20-30 ani), pentru figuratie simpla in reclama TV.

Remuneratie 100 RON

Filmarile au loc in Bucuresti in data de 10 septembrie 2019 – filmare de noapte.

Persoanele interesate sunt rugate sa aplice online la adresa: https://connectcasting.ro/anunturi-casting/309

Regizor/Producător caut actori

Regizor/Producător caut actori (all genders, all ages) in scopul organizării unei trupe solide de actori de film pentru crearea de lung metraje si seriale comercial artistice Românesti, intenționate ofertei de vânzare in perpetuitate către Netflix si alte rețele de streaming sau televiziuni.
George Anton
Regizor
 0764861751

Casting actrițe – Teatrul Principal

TEATRUL PRINCIPAL organizează casting pentru două actrițe, în 16 septembrie, ora 12:00, la sediul nostru din str. Lipscani, nr 53, București.
Noul proiect începe în 17 septembrie: „GAIȚELE” de Alexandru Kiritescu, regia: Gelu COLCEAG.
Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Carmen Tănase sunt doar câteva nume importante incluse deja în proiect.

Roluri:
– MARGARETA (vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani)
– ZAMFIRA (vârsta 25 – 35 de ani)

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV și cateva fotografii pe teatrulprincipal@gmail.com.
Acestea vor fi analizate de regizor, impresar și producatori, și în urma unei decizii unanime, veți primi un răspuns prin care veti fi invitate să participați la casting.

Mult succes!!!

CINEMAIUBIT STUDENT FILM FESTIVAL 2019

Open call: CINEMAIUBIT Student Film Festival

Ediția 23

3- 7 decembrie, 2019

Deadline: 01.10.2019

 

Regulament și formular de înscriere: http://festival-cinemaiubit.ro/?fbclid=IwAR04qHMX1RQ62B-RU04V3jRz4jICV1Hl8xIp9Hs0bFB5MJEtv_I6MAOmmcw

Editor foto MOBEXPERT ONLINE

Cautăm o persoană organizată și atentă la detalii, care să se alăture echipei Mobexpert Online.

Ce vei face?

 • Procesarea și prelucrarea imaginilor de produs pentru site-ul www.Mobexpert.ro;
 • Corectarea acestor imagini (uniformizare de culoare, contrast, lumini, umbre etc.).

Ce căutăm?

 • Rapiditate și meticulozitate în prelucrarea imaginilor în Adobe Photoshop;
 • Experiență relevantă de minim 2 ani într-o poziție similară;
 • Seriozitate, atenţie la detalii, rapiditate și eficiență;
 • Abilități bune de comunicare și de lucru în echipă.

Ce oferim?

 • Un mediu de lucru plăcut, în cadrul unei echipe tinere și creative;
 • Salariu fix + bonusuri de performanţă;
 • Contract de muncă.

Dacă te potrivești cu descrierea de mai sus, așteptăm CV-ul tău alături de un link cu portofoliul de lucrări (imagini editate).

Persoanele interesate pot aplica la adresa: https://mobexpert.ro/pages/editor-foto-mobexpert-online?fbclid=IwAR0GRPI082WqFuk1VruOWHUqzFtoMsYksKtJfyjQS8IEzytJOC2NJcH8UCs#morphl_popup_general

Open Call Aerowaves Twenty – Dance Across Europe

Each year the Aerowaves network selects 20 of the most promising emerging choreographers in Europe. Aerowaves promotes their work for a year, creating opportunities to perform with our Partners.

Everyone who applies to Aerowaves has the chance to have their work programmed by the partners of the network, whether or not they are selected as Aerowaves artists. Around 100 performance opportunities are guaranteed by the partners and supported by Aerowaves each year.

Should you be selected as one of the Aerowaves Twenty, your work will be promoted by Aerowaves via its website for one year by an artist profile, with images, video and press coverage all in one place.

As one of the Aerowaves Twenty, you will be able to announce your forthcoming performances in the Aerowaves calendar and we will share this through our networks and social media.

You may be selected to perform your work at our Spring Forward Festival which will take place in Rijeka (Croatia) from 24-26 April 2020.

If you are not selected in one year, it is worth applying again (with a different work) in subsequent years. This can help to build recognition and understanding for your work, especially if you are a very new choreographer.

Further details: https://aerowaves.org/artists/opportunities-for-artists?fbclid=IwAR2plEjy-1sWmX-ARazbw2mAP0mwq1I8oXR6hXubbOxbgOZXazyzhX-8aDg

Voluntari Animest

O parte esențială din magia Animest – singurul festival din România dedicat exclusiv filmului de animație – sunt voluntarii noștri, despre care se spune că ar forma cea mai dinamică, simpatică, determinată și pusă pe fapte (și distracție) echipă, în fiecare an. Continuăm în același spirit și dăm start înscrierilor în echipa de voluntari rock’n’roll a ediției noastre cu numărul 14!

Completează formularul de înscriere (CLICK AICI) până pe 10 septembrie și hai să îți găsim locul la Animest. Vei lucra alături de o echipă pasionată într-unul dintre departamentele noastre, vei avea acces la filmele şi evenimentele din timpul festivalului, vei cunoaşte invitaţii festivalului, vei crea o legătură cu ceilalți voluntari și vei simți atmosfera unui festival de talie internațională, chiar din interiorul acestuia.

În plus, dacă la finalul acestei experiențe ți-am rămas în minte și vei dori să fii în continuare aproape de noi, ai șanse să revii în calitate de membru al echipei Animest . Apropó, o bună parte din echipa de astăzi a festivalului este formată din foști voluntari.

Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest va avea loc în period 4 – 13 octombrie 2019, în București.

Notă:

Rezultatele se vor anunța pe 16 septembrie.

Dacă ai sub 18 ani și dorești să aplici ca voluntar Animest, vei avea nevoie de acordul în scris al părinților. Îți vom oferi mai multe detalii odată ce primim înscrierea ta.

Casting dansatori musical

CASTING DANSATORI pentru musicalul „Kiss me Kate”

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” caută dansatori colaboratori pentru musicalul „Kiss me Kate”. Castingul va avea loc joi 12.09.2019, ora 10.00 la sediul Teatrului (Bd. Octavian Goga, nr. 1), sala de balet.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să-l contactați pe domnul Alin Gheorghiu – coordonator departament balet,
telefon 0744 66 77 70.

Editor video

Caut un editor video, disponibil in prima faza pentru o lucrare de aprox. 2 saptamani, cu posibilitate de prelungire pe termen nelimitat (job full time). Mai multe discutii, le pot oferi in PM, dar e nevoie de un demo reel, pentru doritori. Multumesc.

Pitch, please! – ANIMEST

Pitch, please! Animest dă start înscrierilor la concursul de proiecte dedicat realizatorilor de film de animație

La cea de-a 14-a ediție, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (4-13 octombrie, București) îi provoacă pe regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova să își scoată în lume proiectele de scurtmetraj aflate în pre-producție. Pitch, please! este inițiativa prin care Animest continuă să stimuleze și să promoveze creativii din domeniu, oferindu-le șansa de a-și prezenta ideile în fața unui juriu profesionist.

Proiectul câștigător va fi recompensat cu o acreditare dublă pentru regizor și producător la CEE Animation Forum – evenimentul internațional la care participă anual cele mai importante nume din industrie. Acreditarea asigură echipei premiate transport, cazare și acces la toate workshop-urile și sesiunile de networking.

Până pe 16 septembrie, regizorii și producătorii (individual sau formând o echipă) sunt invitați să se înscrie la sesiunea de pitching, trimițând organizatorilor un email cu subiectul „Pitch, please!”, la pitch@animest.ro.  Vor fi considerate eligibile doar aplicațiile care vor include următoarele documente, atașate în limba engleză:

– sinopsisul proiectului

– propuneri de artwork și character design, opțional storyboard

– CV-ul aplicantului

– showreel/ portofoliul regizorului

Înainte de marea întâlnire cu juriul, programată în data de 12 octombrie, reprezentanții proiectelor selectate vor beneficia de patru zile de pregătire. Doi traineri din domeniu vor oferi mentorat și consultanță participanților, sprijinindu-i în vederea susținerii prezentării, din punct de vedere al scenariului și al dezvoltării creative și tehnice a proiectului.

Nu se percepe taxă de înscriere, iar toți participanții selectați vor avea acces gratuit la evenimentele incluse în programul celei de-a 14-a ediții Animest. O condiție importantă de participare este disponibilitatea regizorilor și a producătorilor în perioada 7 – 12 octombrie, la București.

Pitch, please! este un proiect ANIMEST organizat cu spirijinul UCIN (Uniunea Cineaștilor din România), în parteneriat cu CEE Animation Forum.

Specialist Marketing & PR

Teatrul Arte dell’Anima angajează Specialist Marketing & PR
Vrei să lucrezi într-o echipă tânără, activă și spontană? Asociația Arte dell’Anima angajează Specialist Marketing & PR!

Trimite CV-ul tau pana la data de 9 septembrie, ora 12:00!
Atribuții:
– Promovează imaginea asociației;
– Întocmește planul de marketing și planul de publicitate al asociației;
– Coordonează activitatea de comunicare internă și externă a companiei (creează și menține parteneriate culturale, realizează comunicarea cu toți furnizorii de servicii și părinții copiilor înscriși la cursuri, etc.)
– Organizarea și urmărirea repertoriului și programului lunar, împreună cu directorul artistic: programarea spectacolelor, găsirea de spectacole noi, etc;
– Realizează și transmite materiale pentru presă și conținut pentru Social Media (postări Social Media, conținut newsletter, comunicate de presă, invitații, descriere spectacole, etc.);
– Reprezintă asociația în relația cu Mass-Media;
– Administrează documentația (copiază / redactează / tehnoredactează diferite materiale, ține evidența primirii documentelor prin înregistrare și îndosariere, primeşte şi transmite e-mail-uri și rezervări telefonice;
– Participă activ la problemele legate de proiectele noi indicate de președintele asociației în vederea derulării și a finalizării proiectelor; asigură buna funcționare a executării lucrărilor ce fac obiectul atribuțiilor și sarcinilor specifice;
– Organizarea de evenimente specifice (spectacole de final de modul al cursurilor de actorie etc.)
Cerințe:
– Absolvent de studii superioare de preferat în domeniile: Marketing Comunicare, Jurnalism, Artă Teatrală, etc;
– Excelentă cunoaștere a limbii române;
– Cunoștințe de limba engleză;
– Cunoștințe avansate operare PC (Microsoft Office, Internet – WordPress, Social Media: Facebook, Instagram, Youtube, etc.)
– Creativitate, abilități de scriere și implementare de proiecte culturale, atenție la detalii;
– Cunoștințele în programe precum Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator (editarea fotografiilor, editarea sau realizarea conținutului grafic) constituie un avantaj;
– Cunoaștere dovedită a sectorului cultural și al trend-ului în domeniu;
– Abilități foarte bune de comunicare, de lucru în echipă, organizatorice și administrative;
– Prezență plăcută, persoană dinamică, responsabilă și ambițioasă
– Disponibilitate: program flexibil și deplasări
– Experiența în domeniu constituie un avantaj
Oferim:
– Salariu atractiv, carte de muncă, telefon de serviciu, mediu de lucru excelent, oportunitate de dezvoltare în carieră.
Trimite CV-ul tău, împreună cu datele de contact până cel târziu luni, 9 septembrie, ora 12:00, pe adresa de e-mail teatru@artedellanima.ro! Detalii la 0733.060.033.
Abia așteptăm să te cunoaștem!

Open Call pentru cea de-a doua ediție de #FreeStyle Puppetry Țăndărică

Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrului Contemporan de Animație ImPuls, organizat de Primăria Municipiului București prin Teatrul de Animație Țăndărică, propune pentru data de 15 septembrie 2019, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, o zi întreagă dedicată conceptului de #FreeStyle Puppetry – animație liberă, momente scurte de improvizație cu marionete / păpuși / obiecte, pe teme la alegere. #FreeStyle Puppetry reprezintă o oportunitate pentru tinerii artiști să prezinte o idee, un concept sau un stil de animație, cu momente ce pot fi selecții din lucrări în desfășurare sau de sine stătătoare cu o durată de maxim 10 minute. Deschidem open call-ul pentru înscrieri până la data de 10 septembrie la adresa de mail miruna@teatrultandarica.ro.

Participanții selectați să participe la #FreeStyle Puppetry vor primi pe email cu desfășurătorul evenimentului și își vor pregăti numerele de animație pentru data de 15 septembrie 2019.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați:
Teatrul de Animație Țăndărică
E-mail: miruna@teatrultandarică.ro
Website: www.teatrultandarica.ro
Facebook: www.facebook.com/teatrultandarica
Telefon: 021.316.30.03