Concurs – Teatrul Național ,,Radu Stanca”

TEATRUL NAŢIONAL „RADU STANCA” SIBIU cu sediul în Sibiu, bld. C. Coposu, nr.2, jud Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante (perioadă determinată, conform art. 13 alin (1) din OG 21/2007) de :

  1. Actor Gr. I, sector artistic, secția română– 1 post;
  2. Actor debutant, sector artistic, secția română– 1 post;
  3. Actor gr.II, sector artistic, secția germană– 1 post;

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. workshop și proba practică;

3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) capacitate deplină de exerciţiu; e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: Actor Gr. I, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : minim 6 ani și 6 luni; – sex masculin, vârsta: 45- 55 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor debutant, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor

spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : nu este necesară; – sex masculin, vârsta: 23- 30 de ani; -aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor Gr. II, sector artistic, secția germană: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – cunoașterea aprofundată a limbii germane; – vechime în specialitatea studiilor : minim 3 ani și 6 luni; – vârsta: 25-30 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Concursul se va desfăşura la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform următorului calendar de concurs:

  • 13.12.2019 – 20.01.2020, între orele 08.00 – 16.00, depunerea dosarelor, la biroul resurse umane. – 26.01.2020 • ora 10,00 workshop Actor debutant, sector artistic, secția română.
  • 27.01.2020, • ora 10,00, proba practică pentru posturile de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba practică pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.
  • 29.01.2020 • ora 10,00 proba interviu pentru postul de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba interviu pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maxim 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.

Bibliografie pentru posturile de ACTOR:

– Literatura română și universală; – Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu http://www.tnrs.ro/regulament-de-organizare-si-functionare; – O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; http://www.tnrs.ro/codul-de-conduita-a-personalului-tnrs

Tematică pentru posturile de ACTOR:

Interpretarea unui monolog dintr-o comedie și unul dintr-o dramă.

Recitare din trei genuri diferite;

Realizarea unui moment de improvizație pe o temă/subiect dat de comisie în timpul examenului;

Interpretarea unui moment muzical și coregrafic;

Pentru actor debutant: workshop cu Ofelia Popii (gând – cuvânt – imagine) și cu Constantin Chiriac (vorbire scenică și expresivitate corporală)

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 20.01.2020 orele 16.00 la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, biroul resurse umane și vor conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.tnrs.ro. Relaţii suplimentare la sediul Teatrului Național Radu Stanca, bld. Corneliu Coposu, nr.2, persoană de contact: Lungoci Florina, telefon: 0731.909285, 0269.210092, int 120, fax: 0269.210532, E-mail : resurseumane@sibfest.ro .