Concurs – Teatrul Național ,,Radu Stanca”

TEATRUL NAŢIONAL „RADU STANCA” SIBIU cu sediul în Sibiu, bld. C. Coposu, nr.2, jud Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante (perioadă determinată, conform art. 13 alin (1) din OG 21/2007) de :

 1. Actor Gr. I, sector artistic, secția română– 1 post;
 2. Actor debutant, sector artistic, secția română– 1 post;
 3. Actor gr.II, sector artistic, secția germană– 1 post;

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. workshop și proba practică;

3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale: cele prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) capacitate deplină de exerciţiu; e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: Actor Gr. I, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : minim 6 ani și 6 luni; – sex masculin, vârsta: 45- 55 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor debutant, sector artistic, secția română: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor

spectacolului (actorie); – vechime în specialitatea studiilor : nu este necesară; – sex masculin, vârsta: 23- 30 de ani; -aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Actor Gr. II, sector artistic, secția germană: – studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie); – cunoașterea aprofundată a limbii germane; – vechime în specialitatea studiilor : minim 3 ani și 6 luni; – vârsta: 25-30 de ani; – aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă; – cultură teatrală; – disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbata și duminica).

Concursul se va desfăşura la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform următorului calendar de concurs:

 • 13.12.2019 – 20.01.2020, între orele 08.00 – 16.00, depunerea dosarelor, la biroul resurse umane. – 26.01.2020 • ora 10,00 workshop Actor debutant, sector artistic, secția română.
 • 27.01.2020, • ora 10,00, proba practică pentru posturile de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba practică pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.
 • 29.01.2020 • ora 10,00 proba interviu pentru postul de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr.I sector artistic, secția română; • ora 15.00 proba interviu pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maxim 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.

Bibliografie pentru posturile de ACTOR:

– Literatura română și universală; – Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu http://www.tnrs.ro/regulament-de-organizare-si-functionare; – O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; http://www.tnrs.ro/codul-de-conduita-a-personalului-tnrs

Tematică pentru posturile de ACTOR:

Interpretarea unui monolog dintr-o comedie și unul dintr-o dramă.

Recitare din trei genuri diferite;

Realizarea unui moment de improvizație pe o temă/subiect dat de comisie în timpul examenului;

Interpretarea unui moment muzical și coregrafic;

Pentru actor debutant: workshop cu Ofelia Popii (gând – cuvânt – imagine) și cu Constantin Chiriac (vorbire scenică și expresivitate corporală)

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 20.01.2020 orele 16.00 la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, biroul resurse umane și vor conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.tnrs.ro. Relaţii suplimentare la sediul Teatrului Național Radu Stanca, bld. Corneliu Coposu, nr.2, persoană de contact: Lungoci Florina, telefon: 0731.909285, 0269.210092, int 120, fax: 0269.210532, E-mail : resurseumane@sibfest.ro .

Casting spectacole Commedia dell’Arte

Breasla Actorilor organizează CASTING pentru 2 spectacole realizate de Massimiliano Nugnes și Robert Poiană în stilul Commediei dell’Arte, produse în parteneriat cu UNArte – Universitatea Națională de Arte și Teatrul InDArt.

Repetițiile vor începe la sfârșitul lunii februarie, iar premiera spectacolelor va avea loc în aprilie 2020.

Casting-ul va avea loc în perioada 20 – 22 ianuarie 2020 – în funcție de numărul candidaților, la sediul Teatrului InDArt, pe Strada Colței 44.

Proba constă în interpretarea a 2 monoloage de câte două minute, unul comic și unul dramatic.

Pentru înscriere, puteți trimite cv-ul + 5 fotografii la adresa de e-mail massimiliano.nugnes@breaslaactorilor.ro.

Programarea candidaților la casting va fi anunțată până la data de 10 ianuarie 2020.

Open Call TESZT Euroregional Theatre Festival 2020

TESZT 2020 va avea loc la sfârșitul lunii mai. Puteți propune spectacole până în 22 decembrie 2019, trimițând la tesztfestival2019@gmail.com următoarele date:

 • Informații despre trupă/artist, date de contact
 • Informații despre spectacol (sinopsis, echipa de creație, durata, data premierei, festivaluri/premii)
 • De ce se potrivește acest spectacol cu profilul TESZT
 • Cerințe tehnice
 • Lista cu persoanele care fac deplasarea
 • Buget detaliat (cheltuieli transport, transport décor, onorarii, drepturiautor etc.)
 • Înregistrarea completă a spectacolului – link Vimeo/Youtube/alt sistem de streaming – nu se admit descărcări din cauza spațiului limitat

Interesul nostru este îndreptat spre noile estetici teatrale, scriitori contemporani, forme noi și alternative de arte performative într-o lume care este în continuă schimbare. Se pot înscrie spectacole din Europa de Est și Balcani, atât trupe independente, cât și instituții publice.

Pentru mai multe detalii despre apel și cele 12 ediții deja realizate, accesați: http://www.teszt.ro/ro/2019/home/noutati/449/apel-deschis-pentru-teszt-2020/

Call for Entries: Digital Media Competition, Tel-Aviv International Student Film Festival 21st – 27th June 2020, Israel

Digital Media International Competition
The 22nd Tel Aviv International Student Film Festival

We are delighted to inform you that as part of the Tel-Aviv International Student Film Festival we are launching a Digital Media Competition.

The festival will take place on June 21st – 27th, 2020 in Tel Aviv, Israel.

The Digital Media Competition Wander will be part of the Tel Aviv International Student Film Festival for the third time and will be presenting innovative and immersive experiences of storytelling as a new form of cinema in the 21st century.


The festival is an opportunity for young filmmakers from over 50 countries to present short innovative cinema, participate in gala screenings, masterclasses, conferences and special tributes.

Every year the festival hosts over 70 film students and notable guests of honor such as Marcello Mastroianni, Emir Kusturica, Chantal Akerman, Jacque Audiard, the Dardenne Brothers and many more.

The Digital Media program will focus on Storytelling in the new era and will be seeking to find immersive Digital Media projects on the next platforms: Web / VR / AR / Spherical Video (360)

We are looking for Student Projects that are distinctive. Projects that use an innovative approach to express their stories.
Entry Requirements:
 Submitted projects must be based on a digital platform.
 Submitted projects must be no longer than 30 min.
Click here for online submission form & regulations
Submission deadline: January 30, 2020

We look forward to hearing from you.
Best wishes,
Daniel Hemed & Tess Hashiloni.
dgtlstorytelling.tau@gmail.com
Tess Hashiloni: +972-54-6494007
Daniel Hemed: +972-50-7805311

The Digital Media Exhibition and Competition was founded by students of the Digital Media Program and Lab. The program opened in 2016 at the Steve Tisch School of Film and Television, as a unique 4- year program in Digital Media, leading to a BA and MFA degrees. The program, designed and headed by Professor Nitzan Ben Shaul is aimed at hands-on intensive training enabling creation with and research of new forms of audiovisual digital storytelling.

Digital Media International Competition
The 22nd Tel Aviv International Student Film Festival

We are delighted to inform you that as part of the Tel-Aviv International Student Film Festival we are launching a Digital Media Competition.

The Script Contest

Au început înscrierile pentru cea de-a patra ediție a concursului The Script Contest, rezidență – concurs destinată scenariilor de scurtmetraj din România.

Premiul: 500EUR și producția filmului.

Înscrierile se fac în perioada 10.12.2019 – 12.02.2020 pe platforma filmfreeway
Taxa de participare: 10EUR.
Înscriere: scenariu și sinopsis.

Detalii: https://thescriptcontestro.com

Scenarist

Absolvent de master la University of East London, sectiunea Filmmaking, caut scenarist pentru un viitor proiect pe care il voi produce.

Orice materiale deja scrise, care ar putea fi folosite drept exemple, sunt binevenite.

Pentru mai multe detalii in legatura cu proiectul, ma puteti contacta folosind datele de contact adaugate mai jos.

Production Manager: Vasile Badoiu
E-mail address: vasilebadoiu1@gmail.com
WhatsApp: 00447459317516

Casting actori

Cine suntem? Tzitzi Poc este un program de educație emoțională prin teatru și psihologie, implementat la nivel național. Misiunea noastră este să-i ajutăm pe cei mici să înțeleagă și să gestioneze emoțiile cu ajutorul celor 2 prieteni ai nostri: Tzitzi, un șoarece de bibliotecă și Poc, un dinozaur abia ieșit din ou.
Profilul pe care îl căutăm:
Interese: #Teatru #Educatie #Psihologie
Super-puteri: #Creativitate #Flexibilitate
Experiențe anterioare: teatru, improvizație, animator socio-educativ, lucru cu copiii.
Orarul: majoritatea spectacolelor sunt în școli și grădinițe, în prima parte a zilei și o repetiție/săptămână, în a doua parte a zilei
Beneficii:
– vei face parte dintr-un program premiat la nivel național
– îți vei dezvolta skill-uri de: comunicare, flexibilitate, improvizație
– vei aduce un impact real în societate prin educarea emoțională a copiilor
– plata se face după fiecare spectacol
DEADLINE: 9 DECEMBRIE
TRIMITE-MI CV-UL TĂU PE BEATRICE@TZITZI-POC.RO ȘI SPUNE-NE DE CE VREI SĂ FACI PARTE DIN ACEST PROIECT ȘI CARE SUNT SUPER-PUTERILE TALE CU CARE VII.
PENTRU ÎNTREBĂRI MĂ POȚI GĂSI PE MAIL SAU LA 0766637060.

Cooperativa Maura Morales is auditioning

The Cooperativa Maura Morales is looking for experienced professional (f/m) dancers with strong physical- and acting skills and European residence
for the new production.
The rehearsal period will be during August, 2nd half of September and November 2020.
There will be two 2- days auditions between the 17th-20th of February 2020 in Mülheim/Ruhr. Please send a short CV + video (no artistic video please!!!!) to: cmm@mauramorales.de
Deadline for the application is the 10th of January 2020
The preselected people will be notified until the 30th of January 2020.
Photo: Klaus Handner

CALL FOR ENTRIES Sehsüchte Film Festival 2020

CALL FOR ENTRIES Sehsüchte Film Festival 2020

Deadline: 07.01.2020

Inscrieri pe: https://festhome.com/f/sehs-chte.

Taxa: 2 Euro

Rezidențe dramaturgie

Open Call

Radar Sofia (Bulgaria) și Asociația inCAP (România)
în parteneriat cu
Cultural Management Academy, din cadrul Goethe-Institut Bulgarien& Goethe Institut

în cadrul proiectului ”Drama Pact East”

oferim două rezidențe pentru dramaturgi, în cadrul cărora ne dorim să sprijinim scrierea a două texte originale, câte unul din fiecare țară.

Fiecare dramaturg selectat va avea asigurată cazarea în țara parteneră (rezidentul din România va locui în Sofia, rezidentul din Bulgaria în București), suma de 1000 EUR, iar textele selectate vor fi traduse și disponibile în format bilingv (română/bulgară).

Rezidențele vor avea loc simultan în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2020, iar dramaturgii vor trebui să predea textul rezultat până la data de 30 martie.

Se vor organiza lecturi publice ale pieselor, urmând ca ulterior acestea să fie dezvoltate în spectacole de teatru.

Documente necesare înscrierii:
– CV, care să includă experiență anterioară ca dramaturg/ă
– un synopsis al piesei/textului propus
– un fragment de maxim 5 pagini dintr-un text scris anterior

Deadline pentru aplicații: 14 decembrie 2019
Anunțarea rezultatelor: 24 decembrie 2019
(Programul rezidenței efective poate fi ajustat împreună cu dramaturgul selectat.)

Tema rezidenței este ”minorități”, în sensul larg al termenului (orice problematică, fenomen sau subiect considerat minoritar/subreprezentat de către dramaturg poate fi abordat. Formele și formatele noi, experimentale, sunt bine-venite).
Așteptăm aplicațiile din România la adresa asociatiaincap@gmail.com

Casting – Teatrul Masca

Teatrul Masca organizează casting în vederea completării echipei din cadrul Programului Tineri la Masca  ( 9 decembrie 2019 – 30 septembrie 2020)

Scopul principal al programului este „deschiderea” instituției către tinerii creatori și împrietenirea lor cu stilul teatrului nonverbal și al teatrului de stradă.

Căutăm doi tineri ( 1 fată, 1 băiat) absolvenți ai facultăților de teatru (vârsta între 23-30 ani) care, alături de actorii Teatrului Masca:

 • vor beneficia de antrenamente specifice teatrului nonverbal și teatrului de stradă;
 • vor fi distribuiți în roluri consistente în spectacolele Teatrului Masca, în cadrul Stagiunii outdoor 2020 (mai-septembrie 2020);
 • vor avea șansa de a participa la turneele din țară și din străinătate;
 • vor fi remunerați pe perioada derulării proiectului cu o sumă fixă lunară, comparabilă cu salariul mediu al unui actor dintr-o instituție de spectacole din subordinea Primăriei.

Sunt disponibile 2 locuri. Selecția participantilor se va realiza în urma unui casting.

Condiții minime de înscriere:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în specializarea actorie/arta actorului;
 • Vârsta – 23-30 ani;
 • Continuitate în activitatea scenică, în ultimii trei ani;
 • Condiție fizică foarte bună și capacitate de efort susținut.

Dosarele de înscriere pot fi trimise pe adresa de e-mail: office@masca.ro

Documente necesare:

 • Diplomă / adeverință studii;
 • Scrisoare de recomandare (din partea unui profesor etc.);
 • CV actualizat (din care sa reiasă clar locul nașterii, adresa actuală, datele de contact, studiile și experiența profesională);
 • Fotografii de prezentare ( portret, profil, plan întreg)
 • un filmuleț ( link către un video / filmulet) cu un moment artistic interpretat de tine

*Mențiune: în condițiile acceptării în cadrul proiectului, se va solicita adeverința medicală care să ateste posibilitatea de a face față la efort fizic susținut.

Mult succes!!!

Casting – Teatrul În Culise

CASTING again.
Actori si actrite. Si studenti cu timp disponibil.
Teatrul In Culise.
Pentru 3 spectacole.
De repetat in Decembrie si Ianuarie si Februarie.
Mail pentru poze si CV: cristianbajora@gmail.com

Monolog + text la prima vedere

Vineri pe 6 Decembrie.
Programarile, textele in reply pe mail.

Graphic designer

Noi suntem Maahs Digital, un start-up din domeniul comunicării digitale, și vrem să ne mărim echipa cu o persoană tânără, entuziastă și pasionată de social media și comunicare online. Căutăm candidatul ideal pentru postul de Graphic Designer.

Înainte de a aplica, trebuie să știi:
– să comunici (persoană sociabilă și inventivă, dornică să lucreze în echipă)
– să utilizezi excelent programele din suita Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.)
– să te informezi corect (ce pagini și persoane urmărești în mediul online? ce publicații online citești?)
– limba engleză (cunoașterea altor limbi străine reprezintă un avantaj)

Noi îți oferim:
– un pachet salarial atractiv
– un mediu de lucru tânăr și plăcut
– un birou mare în Cotroceni, sucuri și cafea din partea noastră 😊

Dacă te-am convins și vrei să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul și portofoliul la contact@maahs.ro, iar noi te vom contacta.